Utata ozikhulisela umntwana oyintombazana eyedwa

UPhumzile Zonke oyiNtloko yeSikhululo eSABC 1 nentombi yakhe uKhanya

 OOTATA abaninzi baye
babenovalo xa kufuneka bethabathe uxanduva lokuzikhulisela abantwana, ingakumbi
ukuzikhulisela abantwana abangamantombazana, nto leyo yenza ukuba abanye
baphele belubaleka olo xanduva okanye besithela ngokuxakeka.

Olu xanduva
alukhuphisi mehlo konke-konke kwiHead of Channel yeSABC1 uPhumzile Zonke.

UZonke, owayesakwaziwa
kakhulu njengomsasazi kwiSABC 1 nakuMhlobo Wenene FM, ngutata kaKhanya,
intwazana eneminyaka esithoba, kwaye waqala ukuzikhulisela intombi yakhe
ineminyaka emibini kuphela  emva
kokohlukana nomama wayo uZukisa Matola, ongumlingisi kwimiboniso kamabonakude.

Uthi ngethuba
esiva ukuba uza kubangutata wayechulumancile, kodwa ekwanalo noloyiko.

“Umama wakhe waye
wagula kakhulu ezinzulwini zobusuku, ndambalekisela esibhedlele, ugqirha waye
wathi akaguli, into nayo uneeveki ezimbalwa ekhulelwe.

“Kwelinye icala
ndandonwabile, ngelixa kwelinye ndandothukile nanjengoko ndandingakucwangciselanga
oku kwaye nangokwezezimali ndingazilungiselelanga,” kutsho uZonke, encokolela I’solezwe
ngeFathers Day, imini yokubhiyozela indima edlalwa ngootata ebomini babantwana babo..

“Yayingenamsebenzi
eyokuba iza kuba ngumntwana mni, nokuba isini sakhe sasiza kuthini, ndandikulungele
ukumthanda,” wongeze watsho.

UZonke ukholelwa
kwelokuba akukho mzali wasini sithile unokohluleka kukukhulisa abantwana
eyedwa, nokuba ngumama okanye utata.

“Abantwana
bazithandela kwamntu obanika uthando, ixesha nesihoyo nokuba ngumama okanye
utata.

Nabo ootata
bangenza nantonina eyenziwa ngoomama, ngokunjalo noomama bangenza nantonina
enokwenziwa ngootata,” kutsho uZonke.

Uthi okona kunzima
kuye kukoyika ukuphoxa umntwana wakhe okanye angenzi ngokwanelisayo kuye.

“Ukungamonelisi
kokona ndikoyikayo, kodwa okundivisa kamnandi kuxa esithi ‘ndiyakuthanda Tata’.
Ukunyaniseka nokuqiniseka xa esitsho, yindlela endingenakuze ndiyichaze.”

Nangona ootata
abaninzi abazikhulisela abantwana bekufumana kunzima ukudala amakhonkco
obudlelwane bezothando, yena uZonke uthi oku kufuna iqabane eliza kukwazi
ukumelana nako.

“Nabani na owakha
ubudlelwane naye kufuneka akuqonde okokuba akunakuvele uphume nje nanini na
ngeentsuku zesikolo zomntwana nanjengoko ulungiselela isidlo sangokuhlwa,
uncedisa kumsebenzi wesikolo, ukhangele iiyunifom zicocekile kwaye umntwana
ulele na,” kutsho uZonke.

Uthi abantu baye
bafune ithuba labo noxa bekwazi nje uxakekile kwaye uxinene njengomzali
ozikhulisela umntwana. 
Uthi aba iyathanda
ukuba ngabo bangekabi nabo abantwana, kwaye abakuqondi ojamelene nako kwaye
bagqibela bengamelani noku.

“Nabani na
osebomini bam makayazi into yokuba  ubomi
bam bakusokolo bungqongwe sisikolo somntwana, umsebenzi  kwanobuzali.

UZonke uthi noko athe
wakuzama kwicala lezothando kuye kwamphoxa 
ngenxa yabo bangakuqondiyo ukubaluleka kwale ndima kufuneka eyidlalile.
Uthi noxa kunjalo akangxamanga kuba ugxile ekukhuliseni umntwana wakhe ukuze abe yintwazana ezimeleyo neqiqileyo.

“Yonke into iza
kwenzeka ngexesha elifanelekileyo,” utshilo.

Uthi nkqu
nasesikolweni somntwana bayazi ootitshala ukuba nguye ohambela imicimbi yonke.

Simbuza ukuba
ucinga ntoni ngootata abamangalela oomama abangondliyo. 
“Andiyazi.
Andicingi ndinoze ndiyenze into enjalo. Umntwana wam luxanduva lwam kwaye
andidingi nkundla yamatyala ukuze ndithabathe uxanduva lokumkhulisa.

“Soze ndinyanzele
bani ukuba athabathe uxanduva lokwenza njalo, ngoko andinangxaki nokuzenzela
ngokwam nokuba kunzima kangakanani na,” utshilo.

UZonke udize ukuba
akancedisani namntu ukukhulisa intombi yakhe.

Ootata abaninzi
abakhulisa abantwana abangamantombazana bayasokola ukuqaphela ithuba lokwenziwa
kweenwele zabo, kodwa uZonke uthi oku sele kulula ekuqhelile.

“Ndimsa esaloni
rhoqo kwiveki yesibini, kodwa suku nasuku phambi kokuba aye esikolweni ndimkama
ngokwam, kwaye oku sele ndikuqhelile ngoku,” kutsho uZonke.

Uthi utata
kufanele aziqhelise ukupheka, ukucoca nokuhlamba iimpahla ukuze enze umsebenzi
oncomekayo.

Ukwacebise ootata
ukuba mabazifundise ukuphulaphula abantwana babo kuba oku
kukufundisa ngcono ngomntwana lowo nesiqu sakho.

simphiwe.freddie@inl.co.za