Uthe chu nokubulala abantu umhlaza!

Ngenxa yegalelo le-HIV/Aids elixhomis’ amehlo kwicandelo lezempilo kule minyaka ingamashumi amabini edlulileyo, kubonakala ukuba umhlaza awunikwanga ngqwalasela ingako. Ngenxa yoku, uMzantsi Afrika ubonisa ukonyuka kwizinga lokufa elibangelwa ngumhlaza emadodeni ndawonye nakubantu ababhinqileyo, ukususela ngonyaka ka-1994.

Oku kudandalaziswe yingxelo epapashwe yiSouth African Institute of Race Relations (SAIRR) , nalapho ithi izinga lokubhubha leentlobo zonke zomhlaza lonyuke ukusuka ku-65.4/ 100 000 yabantu ngonyaka ka-1994 ukuya kwi-71.2/ 100 000 ngonyaka ka-2013.

“Ngo-2013, umyinge ka-68.8 wenkosikazi nganye kulo mangama-100 000 kweli lizwe abulawa sisifo somhlaza. Unyango lomhlaza luyabiza kwaye luxananazile kunelo le-HIV, ngoko ke abo bagula sesi sifo kunganzinyana ukufumana indlela eyiyo yonyango.” itsho le ngxelo ikhutshwe kule veki iphelileyo.

Umhlaza weProstate (idlala lobudoda),owamathumbu kunye nobholo-bholo (colon) ubonakalisa ukonyuka ngamandla. Le ngxelo ibiqulethe nolwazi lwe-SAIRR olungenkathalo yamacandelo ezempilo kawonke-wonke nawabucala eMzantsi Afrika. Umhlalutyi ophandayo uTawanda Makombo uthe: “Umhlaza sisifo sendlela yokuphila. Ukonyuka okuchazwa kule ngxelo kubonakala kuthungelana nolunye uphando lwe-SAIRR lokuba indlela yokuphila eMzantsi Afrika iyaphucuka.

“Umzekelo, iSAIRR, yabhaqa ukonyuka kumsantsa wokuphila phakathi kwabo bafumileyo nabaphucukileyo kule minyaka ingama-20 edlulileyo.” Ngokutsho kwale ngxelo, nefunxe ulwazi kwiNational Treasury 2016 Budget Review, kususela ngonyoka ka-1994, inkcitho yenkathalo yezonyango lukawonke-wonke lwabonisa ukonyuka, kodwa leyo yabucala yabonisa ukwehla. Le ngxelo ibonisa ukuba bakuma- 4 024 abantu bogqirha ngamnye kwicandelo lezonyango loluntu kweli lizwe.

Amanani abonakala emabi kakhulu kwiphondo loMntla Ntshona (5 500 yezigulana zogqirha omnye) lize libengcono kwiphondo loMntla Koloni (2 738), nto leyo ingabangelwa nakubuncinane kwenani labantu. UMakombo uyongeza: “Le ngxelo ibonisa mhlophe ngezinye iziphumo zempumelelo kunakekelo lwempilo kawonke-wonke. Ezi zibangwa kukufundisa nge-HIV kunye namaphulo wonyango abonakalise impucuko kule minyaka imithandathu nesixhenxe edlulileyo.

“Umzekelo, sibona ixesha lokuphila (life expectancy) liphinda lisonyuka emva kokuba laliphantsi ngexesha lokulawula kukaMongameli Thabo Mbeki.”

Le ngxelo ifumene impumelelo nakwiinkalo ezifana nezinga lokubhubha kwabantwana ngexa bezalwa kwakunye nokubhubha kwezibotho-bothwana.

Izinga lokubhubha kwabo bazalwayo, umzekelo, lwehle ngabantwana abakuma-27 abazalwayo kwiwaka ngalinye elizalwayo ngonyaka ka2001 ukuya kuma-21 ngonyaka ka-2014.