Uthethe kumajelo angaphezu kwamashumi amabini uNzimande

Umphathiswa wemfundo ephakamileyo kweli uBlade Nzimande, uthethe namaziko osasazo asekuhlaleni ayi-28

NGAMAZIKO osasazo asekuhlaleni ayi-28 ajikajike ngemibuzo ngaxesha nye umphathiswa wemfundo ephakamileyo noqeqesho uBlade Nzimande. UNzimande ebecacisa
isigqibo sesebe lakhe sokunika iiyunivesithi igunya lokunyusa imali yokufunda kunyaka ozayo. 

Olusasazo-ngqo luqale ngentsimbi yesithandathu ngorhatya ukuya kwintsimbi
yesixhenxe. Abantu basekuhlaleni bafumene ithuba lokuphosa imibuzo kumphathiswa ngokuthi batsalele umnxeba kwinombolo yasimahla engu 0800 314 446.

Zithathu izikhululo zosasazo zeli leMpuma Koloni ezithe zathatha inxaxheba kolusasazo. IbiyiFort Hare FM eDikeni, iNkqubela eseBhayi kwakunye neVukani yaseCala. Esi sigqibo sibangele
ukunxakama kwabafundi kuninzi lweeyunivesithi zeli, ngelithi bafuna ukuba iphele
intlawulo kumaziko emfundo ephakamileyo eMzantsi Afrika. 

Iiyunivesithi ezimbini
zeli phondo iFort Hare neWalter Sisulu ziqinisekise ukuba
awazukunyuka amaxabiso okufunda kwezi yunivesithi. 

Abafundi abaphuma kumakhaya
angathathi ntweni bazakuxhamla kwesi sibonelelo, logama abo bamnkela imali engaphezu
kwamakhulu amathandathu amawaka erandi ngonyaka bezakuhlawuliswa.