Uthi akoyiki ngokoyikiswa uNqaba Bhanga

UNqaba Bhanga olilungu kwisigqeba esilawula umasipala iNelson Mandela Bay: Umfanekiso nguMpumelelo Matwa

Uthi akanavalo olilungu
lebhunga lomasipala ombaxa iNelson Mandela
Bay
okhokelwe yiDA, nangona efumana izoyikiso kubantu ababiza njengezikrelemnqa. UNqaba Bhanga
okwisigqeba esikhokele lomasipala, ekhokela isebe lohlaliso loluntu, uthi akukhathaliseki nokuba angaleqwa ade
abulawe umbutho wakhe uyakuvelisa nkokeli yimbi eyakuthabatha ezinyaweni zakhe
iqhube nedabi lokulwisana nobuqhophololo kweli sebe. “Soyikiswa ngabantu abazindlobongela,
asoyiki, sazakulwa nazo ziphele kuthi nya”.Utshilo. 

UBhanga obefudula elilungu
leDA ePalamente ukuthethe oku ngethuba lo mbutho usazisa amalungu ekomiti kamasipala
kuluntu lalammandla. Uthi, isebe lokuhlaliswa koluntu kakade lisebe
elingafunwayo ziinkokeli ngenxa yokuba lisebe eline zishiqi zalo kwanezoyikiso.
 “Namhlanje kuyaphela
konke oko,
  loo miceli-mngeni
sizakungquzulana nayo zisuka,” uthethe watsho uBhanga. Uthi izindlu ngundoqo
ekufanele ukuba kubuyiselwa isidima sabantu ngazo. 

Ugxeke izindlu ezakhiwe
zinkokeli zorhulumente weANC ophumileyo kulawulo lalo masipala esithi
azinasidima. 
Uthi yena uzimisele
ukusebenzela uluntu lwale ndawo ngokujika ubume bee lokishi zayo zibe ziindawo
  ezikumgangatho oncumisayo kunento eziyiyo
ngoku.

“Sohlukene noonokhontrakhi
abangakwaziyo ukwakha, sahlukene nobuqhophololo kwelisebe,” utshilo oka Bhanga.