UThixo akangoMkristu, ngowethu sonke!

Iziganeko ezehlayo kulo Mzantsi Afrika uzingca ngokukhululeka zenza ukuba kuhlobe igazi emqolo, zimanyumnyezi.

Ngoku umntu kofuneka azibuze ukuba ingaba bethu zilima zibheka egedukeni okanye zibuyela endimeni na?

Kodwa ke umntu onomqaphela nonyanisekileyo uyakubona ukuba umntu ontsundu uya kwantshabalala kwaye nabaphathi abadlisela ngedemokhrasi bakuqabuka sekophulwe ukuba akukophulwa phofu, sibe thina sisithi uZenzile akakhalelwa.

Noko ndandicinga ukuba izinto zakubangcono emva kwenkululeko kuba ndicinga ukuba ndakukhululeka nangokwasemphefumlweni, kanti nditsho phantsi kwaqhum’uthuli.

Ndiza kuqala ndibe nemibuzo ejongise apha ekhaya oko kukuthi ndibhekise kuthi bantu abantsundu.

Makhe sivule iingqondo sizokubuyisa isizwe sethu. Andazi nokuba kwenzeka ntoni apha ezingqondweni zethu, mhlawumbi singamagwala, singoothoba sikutyele okanye sithwebuleka msinya ukuze sizokufakwa isikolo sokuba phambi kokufika komlungu ookhokho babengezonto, bazokuphucuka kwakufika umlungu nebhayibhile?

Xa ndijonga le mpixano yayingcono ngela xesha lengcinezelo, hayi ngoku umntu ontsundu ugula sesi sifo kuthiwa yi ‘identity crisis’, iintambo zibhidene apha kule iphantsi kwethafa leentwala.

Imizi ichithekile, oonyana bamangalela ooyise ngokubasa esuthwini, ukanti nabo bayileyo esuthwini ooyise babayala ngebhayibhile, iimfundiso bazikhomba kooPetrosi ngokungathi bona bengoyise abazinto.

Umntu uxolela ukulamba apha endlini kuba ezakunikela ngesishumi ecaweni, ethatha phofu kule yesondlo sikaRhulumente ngathi sisishumi semali ebeyisebenzele.

Bambi bathi bafuna imimangaliso le kuthiwa yenzeka kwezi cawe zeentente, phofu zonke zigxeka isiko lomntu ontsundu, ubone ukuba bonke aba bantu bagula sesi sifo kuthiwa kukuzicaphukela.

Intwalo ngoku iphuculwe ngaba bafo, iza ngecawe apho ufika wonke umntu kusithiwa ‘Fire!’ atsho ayokuwa gilikiqi ade abengathi uyaxhuzula. Sisizwe esinjani na esi?

Ndiphinda ndixakwe naziintloko zamakhaya, ootata, nabo ngoku bagutyungelwe leli shwangusha lokungagcini isidima sobuzwe. Ndiza kunika imizekelo emibini, le yaba bantu bazibiza ukuba ngabaprofethi, ubhutana uOmotoso nonyana uBushiri. Makhe sithethe inyani bethuna singenadyudyu singathengisi ngayo.

Ndifunde ephepheni kusithiwa uBhushiri, ongunyana ke kwiintanga zam kuba kuthiwe uneminyaka engamashumi amathathu anesihlanu (35), ngamadoda atheni la arhorhozela emva komfana?

Ukuba bekusebuhlanti uBhushiri ebeza kuhlala nabafana kodwa ngoku amadoda amadala, amaxhego abona isithunywa sikaThixo atsho atatazele emva kwalo mfana, nomama ngokunjalo.

Ayisabuzwa Kwabaphambili ngoku, kulahleke bona, bayibuza ezintsaneni kuba befuna imali ekhawulezileyo. Zibaqhathe ke ezi ntsana batsho bayokotheke.

Ndifuna ke mnt’ontsundu ukhe uzibuze umbuzo othi ukuba ngenene nenyani aba bantu bayakwazi ukuthandaza kuphile abantu kuhambe iziqhwala, kutheni izibhedlele zigcwele kangaka bekhona?

Kutheni bengayi ezibhedlele apho abantu bagcumayo ziintlungu babaseze amanzi athandazelweyo kuzokuphela izifo ngegama lalo Yesu wabo ukwenza imiqondiso yokuba ngenene enenyani bazinceku zikaThixo?

Kutheni abantsundu boMzantsi bengazibuzi ukuba ingaba uThixo lo usidale sonke kutheni eqatywa ngokungathi nguThixo onomkhethe nokhohlakeleyo, unabantu abangosomlomo bakhe, abantu abenziwa izigwili yimali yamahlwempu?

Kwakhona kukho intetha ethi yonke into iqala ekhaya, bathi abelungu ‘Charity begins at home’, kutheni kumazwe abo kusalanjwa kangaka bekhona benoThixo okwaziyo ukuthi osule zonke ezo nyembezi, uThixo owenza imimangaliso?

Imini nobusuku singxolelwa ziintente ezithuka izinyanya zomzi ontsundu kuphakanyiswa izinyanya zamaJuda, kanye laa nto yayisenziwa ngabelungu ngexesha localucalulo nengcinezelo, ngoku iphindaphindiwe phofu isenziwa ngabendlu entsundu.

Nenzala yethu ithe ti iintloko ayikho enye into nditsho nabaqambi bomculo, ababhali bamabali, bonke ilizwe balithwele entloko bayokuphisa ngalo eGetsemane.

Bohluke njani kubelungu ababesithuka ngokubasemva, ngokuthakatha nokuba krwada?

Abohlukanga qha libala elohlukileyo, ngoku aba bakuthi ngoSomlomo babelungu nenkcubeko nenkolo yabo batshabalalisa isintu.

Nangoku zonke iintente zithuka indlu entsundu ithukwa kwangabantsundu ke phofu. Mve umntu wakuthi okwezi ntente xa exelelwa ngesiko lakokwabo umve esithi ‘andizenzi ezonto mna’, uzibuze umbuzo wokuba kutheni selesithi ubuyena ‘zezo nto’, esitsho enyembile ke phofu? Vulani amehlo limkile ilizwe magwalandini.

Mna ndakukholelwa kubo ukuba baziinceku zikaThixo xa umzekelo uMhlekazi uOmotoso enokuthandaza zivuleke iingcango zentolongo iSt Albans aphume etshaya engakhange axoxe.

Athi akugqiba aye kweza zibhedlele zikufutshane eBhayi aphilise nokuba balishumi kwabo balaliswe zizifo ezifana nezintso nomhlaza nezinye.

Enye into endixakayo xa umntu eyinceku kaThixo, njengoBushiri, kutheni ade axhamleke afune igqwetha xa enetyala athethelelwe lilo kodwa kwayena uzingca ngokuba ngumthetheleli wabantu kuThixo?

Aba bantu bazidla ngokuba noqhakamshelwano olulodwa noMdali kodwa xa bebanjiwe bafuna amagqwetha kutheni bengathi ‘Khondoloshe, Khondoloshe, vulekani masango ndiphume apha ngegama’.

Abantu bakuthi bade bangayi kuphangelela iintsana zabo bayokutoyitoya ezinkundleni ukuba kukhululwe aba bantu. Vulani amehlo bantu baseMzantsi laphalala ilizwe nibukele. Nakushiya ntoni kwinzala yenu? Vulani iindlebe mawethu liyaphasalaka ilizwe nijongile.

Okokugqibela, ndicela ukuba sithande ukwenza olwethu uphando singamkeli yonke le nto siyixelelwa zezi ndwendwe.

Umzekelo kukho inyani engekhoyo le yokuba ibengathi xa ungahambi cawe ibengathi uThixo asimazi.

Inyani yeyokuba uThixo akangoMkristu, uThixo ayingowenkolo ethile ngowethu sonke. Kwaye ndihlaba ikhwelo nakwaba beNkolo yeMveli (ATR) ukuba bayeke izinto zochuku bamanyane bayiphuhlise ibekumgangatho ophezulu, bayeke ukukhala behleli elungqamekweni.

Liphelile ixesha lokukhalaza, nina nide nenze ntoni. Kodwa ukuba anibhali nakuhlala nikhalaza kuba baza kunithethela aba bezinye iinkolo.