UThixo nepolitiki yinto enye, kutsho uMtsi

“UThixo nezopolitiko bayazalana, kuba la mabango sixoxa ngawo kwipolitiki ayekho naseBhayibhileni kwamhla mnene.”

Oku kuthethwe ngusodolophu wesixeko sase Buffalo City uAlfred Mtsi ngethuba umbutho iSouth African Council of Churches (SACC) ibambe inkonzo ecenga uThixo ukuba angenelele kwimeko yentlalo yelizwe loMzantsi Afrika.

Le nkonzo itsale amehlo abezopolitiko, ushishono namakholwa aphuma kwiimvaba ngeemvaba zeendawo zaseMonti.

“Kudala sihambisana nenkonzo apha emzabalazweni, kwalo mbutho uphetheyo we- ANC wasekwa ngabefundi, ngoko akukho nto igwenxa xa sizimanya nabenkonzo,” uthethe oko uMtsi.

Umququzeleli walo mthandazo uMfundisi Ntshingwa (SACC) uthi bamisele iphulo lokuthandazela uMzantsi Afrika neengxaki zawo ngokubanzi.

“Lo ngumthandazo wokuqala, sicela uThixo ukuba angenelele kwiingxaki ezahlukeneyo zelizwe lethu ukuze sicele uThixo ukuba angenelele,” utshilo uNtshingwa.

Ilungu lepalamente uIsaac Rayi ubephakathi kweenkokheli ebezicenga uThixo ukuba ancede uMzantsi Afrika kwiingxaki zawo ezigrogrisa uzinzi kweli.

“Ngaphandle kokuthandazela ilizwe lethu ukuba lihlangulwe kulwaphulo mthetho, uqhankqalazo olutshabalalisa izakhiwo, ubusela bemali karhulumente,” uthethe oko uNtshingwa.

Iinkokeli zemibutho yezopolitiko eyahlukileyo kweli zijikeleze ezinkonzweni zicela ukuthandazelwa ngeli xesha landulela ulonyulo loomasipala.

“Asiyomfihlo into yokuba siyayifuna imithandazo ukulungiselela ulonyulo oluzayo, ngaphandle kwale mithandazo akukho nto sinokuyenza,” ucacise watsho uMtsi.

Uthi uThixo wanika abantu ingunya phezu kwezinto zonke ezidaliweyo emhlabeni.

“Iinkonzo zinoxanduva lokudlala indima ecacileyo ukukhokela uzinzo entlalweni yabantu njengakudala,” utsho uMtsi.

Ilizwe loMzantsi Afrika lilungiselela ulonyulo loomasipala kwisithuba seeveki ezimbini ezizayo, kwaye oku kubangele ukunyuka kokhuphiswano kwiinkokheli zezopolitiko.

“Ihlabathi esiphila kulo lijongene nengxaki yokungabikho kozinzo, amarhe emfazwe neengxaki zobunqolobi eFransi, Turkey, Belguim nase- Seria, sithandaza apha kuba ngenye imini ezi ngxaki zizakuza kuthi apha eMzantsi Afrika,” uthethe watsho uMtsi.

siyabulela.mqikela@inl.co.za