Utitshala olibhinqa lisela lemfuyo!

UTITSHALA ofundisa kwisikolo samabanga aphezulu iNZ Mtirara Senior Secondary eXhwili eMqanduli, ukwenzima ingxaki emva kokubanjwa ngamapolisa ngamatyala aluthotho obusela bemfuyo.

Iingxelo zithi lo titshala, esingenakumchaza okwangoku, yiveki yesine engasawenzi umsebenzi wakhe wokufundisa kulandela ukubanjwa ngamatyala okuthengisa nokuxhela iigusha neebhokhwe azibileyo.

Ngokwengxelo, lo titshala, ongowaseBityi eMthatha ngokokuzalwa, ebesebenzisa isithuthi sakhe ukwenza lo mkhwa. Kukwakho namabango angaqinisekiswanga okuba ebesebenzisa nabafundi baseNZ Mtirara ukwenza lo mkhwa ungaqhelekanga kubantu abangamabhinqa.

Abemithombo ethembekileyo baxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba kudala ewuqhuba lo msebenzi wobusela lo titshala, ngokwengxelo efunyaniswe ngamapolisa.

Kuthwa le mfuyo ebeyiba kwiindawo ezingqonge uMthatha ze ayithengise kwiindawo ngeendawo ekuquka kuzo iThekwini nooGcuwa.

UMzwamadoda Rwexana, inqununu yaseNZ Mtirara, uxelele I’solezwe ukuba badanile sesi sehlo.

“Siziva sihlazeke kakhulu sesi sehlo kuba yonke le nto ichaphazela iititshala kwesi sikolo. Sidane kakhulu kukubona ugxa wethu efunyaniswa etyholwa ngento elihlazo njengeli lenkosikazi elisela lemfuyo. Ewe siyayazi ngokomthetho ukuba okwangoku usatyholwa, kodwa le nto isenze sanodano,” utshilo uRwexana.

URwexana uthi lo titshala ukuba ebekhe wathetha nabo, malunga noku, ngebezamile ukumnceda ukuba ohlukane nalo mkhwa.

“Sinayo into ethi ukuba ebekhe wathetha nathi lo titshala, asixelele into ebangela ukuba enze le nto, ngesilwenzile ungenelelo simncede kule ngxaki yakhe,” utshilo uRwexana.

Abahlali abanabantwana abafunda kwesi sikolo basithabathele ngakubo esi siganeko, kwaye bafuna ukuba aphume aphele lo titshala kwesi sikolo.

Esi sehlo sishiye uxinizelelo kubafundi kuba le yiveki yesine engekho esikolweni lo titshala, utshilo uRwexana, esithi izifundo ezibini azinamntu wokuhlohla ngenxa yoku.

URwexana uthi lo titshala ufike kwesi sikolo kweyeSilimela ngo2016, kodwa kuyavakala ukuba kudala ewuqhuba lo mkhwa. Iingxelo zithi lo titshala ukhe wavela kwinkundla yaseMthatha ngamatyala okweba imfuyo noxa nje kungacaci ukuba uyakuvela nini kwakhona.

Iinzame zokufumana ilizwi lamapolisa aseMthatha ziphanzile ngethuba lethu lokubhala eli nqaku.