UTrollip uzakuyiphelisa ngo2017 inkqubo yamabhakethe

Usodolophu kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay uAtholl Trollip

USodolophu womasipala ombaxa iNelson Mandela Bay uAthol Trollip uthi uzakuyiphelisa phambi kokuba kuphele unyaka ozayo inkqubo yelindle eligcinwa kumabhakethe kulo masipala. INelson Mandela Bay ngomnye woomasipala abasenenkqubo yamabhakethe.

 

UTrollip uthi ebedibene neKomishini yamaLungelo oLuntu (SA Human Rights Commission). Injongo zendibano ibikukuva ngomgama osele uhanjwe yile komishini kuphando lwayo malunga nenkqubo yamabhakethe eWalmer.

 

“Le komishini indixelele ukuba iziphumo zayo zophando zizakukhutshwa ingaphelanga le nyanga. Olwam uxanduva kukuphelisa inkqubo yamabhakethe phambi kokuba uphele unyaka ka2017,” utshilo uTrollip.