Utshintsho lweengqondo kwimibutho yepolitiki

Enye yezinto esayiqaphelayo siliphepha elisebenzisana kakhulu norhulumente nabahlali kunye neminye imibutho yezepolitiki yeyokuba ingathi abantu abazazi ukuba bafuna ntoni, norhulumente akazi ukuba makabanike ntoni.

Ewe, wonke ubani kufuneka exhamle kwiinkonzo zikarhulumente. Kwaye singatsho nathi ukuba urhulumente uyazama. Kodwa usakujonga iziphumo zolonyulo loomasipala uye ufumanise ukuba mhlawumbi ulwaneliseko lukhona ezilalini.

Ezidolophini kuye kube nzinyana kumbutho olawulayo. Njani? Ngoba? Nali iBhayi limke neDA. Yenzeke njani lonto? UDanny Jordaan ebezama ukulungisa nompathiswa uSisulu besakha imizi, njalo njalo kodwa konke oko akubanezisanga abavoti.

Andisathethi ke ngeKapa lodumo, kucace gca ukuba iyakuthatha ixesha into yokuba iANC ibuye iliphathe iKapa.

Kufuneka iANC yona ikhe iqaphele ukuba iyibhuda phi yonke le nto. Ixesha lokwenza izikhumbuzo nokuthutha abantu basiwe emabaleni ebhola ekhatywayo liphelile.

Ixesha lokuxelela abantu ukuba wakhe imizi engamawaka wafaka umbane kwiindawo ezithe nezithe nalo liphelile.

Kakade ezi zizinto ebekumele ukuba ziyenziwa ngurhulumente owathembisa njalo. Sikwixesha lokuqaphela izinto ezenziwa ngabantu nezifunwa ngabantu. Abantu bafuna ubomi obungcono, benzele lula. Abantu bafuna imali. Uzakubanika njani imali?

Apho iDA iyichana khona kusekubeni yona kwelaKapa ithetha ngezenzo kwaye iyaqiniseka ukuba iinkonzo zoluntu zisebenza kakuhle, ingakumbi apho kuhlala abantu abanokuyivotela. Ewe, nezinto eziye zibhalwe ngeenkokeli zale mibutho ngamaphepha ziye zibenegalelo. Maxawambi kuye kuthiwe iDA ayigxekwa kanobomi yiMedia, kuleqwa iANC.

Kufuneka nawuphi na umbutho usebenze nzima ekucoceni inkangeleko yawo evezwa ngoonondaba. Makuqalwe ngokuliwa ubuqhophololo abantu babone ukuba bakhokelwa ngabantu abalungileyo.