Utshintsho ngesinxibo kwifashoni yeBerlin November

ULuzuko Mbotyi wePegasis Botique ube ngomnye wabavelisimpahla abaza kuthabatha inxaxheba kumboniso weempahla kumsitho wokubalekisa amahashe iBerlin November

Baza kube benikwa ithuba lokukhula nangakumbi oosomashishini abathunga impahla zefashoni beli phondo leMpuma Koloni, kubo kuquka nabo basakhasayo xa beza kube bebonisa ngempahla zabo abazithungayo kumnyhadala iBerlin November obanjwa minyaka le.

Lo mnyhadala uza kubanjelwa eMonti kwinyanga ezayo nalapho iza kube ingunyaka wesithandathu uqhuba. IBerlin November ayingomdyarho wamahashe kuphela akhuphisanayo, kuninzi okwenzekayo.

Uphehlelelwe lo mnyhadala eChairman’s Bistro ngempelaveki nalapho bekujongwe ikakhulu kwicala lefashoni ebizwa ngokuba yiFashion Focus. Abathungi asele bethe qabavu kweli candelo lefashoni babonise ngempahla zabo abazithungayo, ezinye zazo eziza kube kuboniswa ngazo kwiBerlin November.

Umququzeleli wecala lefashoni kulo mnyhadala, uBusi Nodada, nohlohla izifundo zokuthunga eWalter Sisulu, nokwakhulele kwikhaya labantu abasebenzisa izandla kuTsolo, uthi iyakhula ifashoni eMonti kunaxa kuthelekiswa ngaphambili.

“Ndiseza kusebenza nzima ndiyikhulisa nangakumbi ifashoni apha eMonti. Injongo kukuba sikhule kwaye sikhulisane sonke sizokwazi nokuba sixhaswe nazinkampani ezinkulu.”

Uthi nabo banqwenela ukufana nabathungi baseKZN abasoloko befumana inkxaso kumasipala wabo. Uthi injongo kukuba kukhule nabanye abasakhasayo kwifashoni. Umsunguli weBerlin November, uLuthando Bara, uthi usafuna ukuba ukhule nangakumbi lo mnyhadala.

Oosomashishini abathathe inxaxheba bebonisa ngempahla zabo ngempelaveki nguFikiswa Mlambo, Luxolo Ndlazi, Luzuko Mbotyi wePegasi neIzwelethu Textiles. Isinxibo esiza kube sinxitywe kulo unyaka luhlobo oluthile nolubizwa ngokuba yiClassic Monochrome.

Wena uthungayo kwaye unomdla woyokubonisa ngempahla zakho kwiBerlin November ungathi utyelele kwaSEDA ufumane amaphepha okufaka izicelo okanye kwi-website.