Utshintso kubomi babasebenzi bezemfundo

Kulindeleke ukuba buguquke ngokumandla ubomi babasebenzi besebe lemfundo eMpuma Koloni kuquka nabo babesayakuba ngabasebenzi beli sebe ngenxa yendlela entsha yokugcinwa kweenkcukacha.

Isebe lezemfundo eMpuma Koloni limisele indlela entsha yokugcinwa kweenkcukacha zabasebenzi zisuka kumamaxwebhu akudala kuzakusetyenziswa ubuchwepheshe bale mihla.

Ongumlawuli oyintloko kweli sebe uSiza Netshilaphala uthi le ndlela intsha yokugcinwa kweenkcukacha izakubuyisa isidima sabasebenzi.

“Ezi nkcukacha zizakugcinwa apha komkhulu eMonti zisuka kuzo zonke iinqila zesebe ephondweni ngokubanzi, ngoku zizakukhuseleka zizakuhamba ngokukhawuleza ezo zifuna impendulo,” uthethe watsho uNetshilalaphala.

Le ngxelo ithi oku kuza- kubekwa kumgangatho ophezulu indlela yokugcinwa kweenkcukacha zabasebenzi beli sebe.

“Kukho abasebenzi abathatha umhlala phantsi, iinkcukacha zabo abanye ziyalahleka abanye bade babhubhe bengazifumananga iimali zabo, le nkqubo izakusinceda ukuba silandele iinkcukacha zomsebenzi ngamnye sikwazi ukubona nabo bangekahlawulwa iimali zabo,” uhambise atsho uNetshilaphala.

Uthi abasebenzi abasandula kuqala ukusebenza kweli sebe bathatha iinyanga eziliqela phambi kokuba bafumane iintlawulo zabo ngenxa yendlela ebekugcinwa ngayo iinkcukacha zabasebenzi.

“Apha ephondweni silelona sebe linabasebenzi abaninzi abangazifumaniyo iimfanelo zabo emva kokuyeka ukusebenza, ngamawaka amathathu namakhulu asixhenxe abasebenzi ekufuneka sibancedile,” uthethe oko uNetshilaphala.

Eli sebe ligagene noqhankqalazo kubasebenzi kule minyaka igqithileyo ngenxa yokungafumani imirholo yabo ngexesha.

Eli sebe lithobe inani lee-ofisi ezikwiinqila zisuka kumashumi amabini anesithathu zisiya kwishumi elinesibini kuphela.

“Senze oku kuba sifumanise ezinye ioifisi zethu azisebenzi ngokulindelekileyo inkcitho iphezulu kodwa umsebenzi eziwuvelisayo uphantsi kakhulu, xa sineli nani sizakukwazi ukuqwalasela yonke into eqhubekayo lo gama sivelisa ngokukuko,”utsho uNetshilaphala.

Le nkqubo izakunceda ukuphelisa inani labantu abamnkela imali karhulumente beziitishala ezingekho mthethweni okanye ezingekhoyo.

“Ngo2012 besibhaqe ootishala abangekhoyo sabacima emva kokuqaphela ukuba bafumana imali karhulumente ngomgunyathi, le nkqubo izakusinceda ukunqanda izinto ezinjalo,” uvale ngelo uNetshilaphala.

Ingxelo ithi akukho msebenzi uzakulahlekelwa ngumsebenzi ngenxa yale nkqubo.