Utya okwenja ngenxa yenkubazeko

Inkwenkwe yaseTholeni eGcuwa, uOdwa Mhlekwa, ophila nenkubazeko

UNEMINYAKA elishumi elinesine ezelwe. Akakwazi kuhamba, akakwazi kuthetha. Xa kufike ixesha lokuya kuzithuma, ulala ngecala. Xa kufike ixesha lokutya, uxhapha ngomlomo okwenja.

Lowo ngu-Odwa Mhlekwa wakwa-R1 eTholeni eGcuwa. Uphile qete engqondweni, uyayiva into ethethwa ngumntu, ingxaki kukuba akakwazi ukuthetha nokuhamba.

Xa umbiza ukuba makeze kuwe, uyabhukuleka phantsi encumile ebusweni ade azokufika. Ungumntu oneentloni, futhi obonakala ukuba uyakuqonda ukuba nkenenkene kwemeko yakhe.

Maxa wambi, ngenxa yeentloni, uOdwa uvele azigqume encumile, kubonakala ukuba ikho le nto arhalela ukuyithetha.

I’solezwe lityelele ikhaya lakwaMhlekwa eTholeni, lafika imeko imaxongo ngendlela embi. Olu sapho, lumalungu mathandathu, kwaye luhlala etyotyombeni. Abanambane, ukuze bakhanyise basebenzisa amakhandlela, ufinyafuthi okanye isibane seglasi.

Umama kaOdwa uBongeka, uthi ngumceli-mngeni ongathethekiyo ukukhulisa umntwana onje ngo-Odwa. “Njengokuba engakwazi kuhamba nokuthetha nje, akakwazi nokuzityela. Xe ehamba uyarhubuluza. Xa sibaleka kuye isitya, usigweqa ngeenyawo asisondeze. Uyeva xa uthethayo,” kutsho uBongeka.

Isalamane salo mzi, uKholeka Mhlekwa, uthi uOdwa waqatshelwa xa ekwiminyaka emithathu ukuba ungumntwana onenkubazeko. “Into ebesinqwenela ukuba ancedakale ngayo kukuba uOdwa afumane isitulo esinamavili sokumqhuba (wheelchair) ukuze noko ahlukane nokubhukuleka umntwana wentombi katatomncinci wam,” utshilo uKholeka.

UBongeka ukwathe banqwenela ukuba bakhelwe indlu yeRDP, kuba iimeko zokubanda ebusika zenza agule umhla nezolo uOdwa.

UNolitha Bantwini, okwisigqeba seqonga lokhuseleko lasekuhlaleni (CPF) eGcuwa, uthi nguye owanceda olu sapho ngemali yendodla yabo bakhubazekileyo emva kokuthelwa thsuphe nguLinda Mankayi okulutsha lweCPF eGcuwa.

“Ndaye ndazinikela ukuba ndiza kwenza oko ndinako kuba ndandingayikholelwa eyokuba umntwana onje angaxhamli kwindodla yabakhubazekileyo. Ndiyavuya eyifumene imali yendodla, kodwa kuninzi ekufanelwe kwenziwe ukunceda eli khaya,” utshilo uBantwini.

Isithethi sesebe lokuhlaliswa koluntu ephondweni, uLwandile Sicwetsha, ucele ukuthunyelelwa iinkcukacha zolu sapho, ukuze amagosa esebe lakhe alandelele lo mba.