Utye imali kaRAF yomntakwabo nomntu ancuma naye

Iimali zomxhamli weNgxowa-mali yeeNgozi zeNdlela (RAF) ohamba ngesitulo esinamavili nowonzakele ebuchotsheni zasetyenziswa gwenxa ngudade wabo. Udade wabo wathengela umntu ancuma naye ongumsebenzi wakwaRAF imoto. Iimali zihlawulwe kwakhona kwi-akhawunti yomxhamli emva kokuba IYunithi yokuThinjwa kweAsethi (AFU) yeNPA iyeyazigcina kwaye isithuthi esixeliweyo sithengisiwe.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seNPA eMpuma Koloni uLuxolo Tyali uthi ngo-2009 uMahlubandile Mavuso wabandakanyeka kwingozi yemoto njengomntu obehamba ngeenyawo, ngethuba wagilwa yimoto. Ingxelo kaTyali ithi wonzakele kakhulu emzimbeni nasengqondweni kwaye akazange akwazi ukujongana buqu nemicimbi yakhe yezemali.

Udade wabo uNokulungisa ubengumkhathaleli okanye umgcini wakhe waze wafaka ibango kwaRAF. Ibango libe yimpumelelo, kwaye ngonyaka ka-2013 no-2014, iRAF ihlawule ngokwezigaba ezibini isimbuku se-1.4 yezigidi zeerandi kwi-akhawunti kadade wabo.

“Ngomhla wama-22 kweyoKwindla ka-2014, uNokulungisa wathumela ngekhompyutha iR143 000 kumthengisi wesithuthi, ngerefurensi ethi “Mzuvukile Gcanabana” ukuze athenge i-Isuzu KB 300TD. Le R143 000 yayiyekaMahlubandile Mavuso kwaye yayingenzelwanga uGcanabana.

“Lo dade, njengomgcini, wayengenalungelo lokuthengela umntu ancuma naye imoto esebenzisa imali yomxhamli. Isithuthi sabhaliswa ngegama likaGcanabana, owayeqeshwe njengomPhathi waMabango (Claims Handler) kwaRAF ngelo xesha, ngoko ke wayenolwazi lwangaphakathi ngeli bango,” utshilo uTyali.

Ingxelo iqhubekile yathi iAFU ifumene isicelo esivela kwiCandelo loLwaphulo-mthetho lwezoRhwebo oluKhethekileyo ukuba ijongane nalo mba kwaye yafumana ngempumelelo umyalelo wenkundla wokuba sigcinwe isithuthi njengoko sifunyaniswe njengengeniso yobuqhophololo.

Ngomhla wama-25 kuTshazimpuzi ka-2023, iNkundla ePhakamileyo yakhupha umyalelo wokugqibela owawuyalela ukuba isithuthi sinikezelwe kurhulumente kwaye imali yefandesi yaso ihlawulwe kuMavuso. Isithuthi sithengisiwe kwaye imali ekwiR45 650 eyenziweyo ibuyiselwe kuMavuso njengexhoba lobuqhophololo.

Ityala elijongene noGcanabana lisachotshelwe kwinkundla yengingqi yaseMonti.