Utyityinjiselwa umnwe ngooKhetshe uNtutu

UTYITYINJISELWE umnwe ngokuphazamisana nengalo yomthetho kuphando eliqhutywa libutho lamapolisa ooKhetshe (Hawks) unobhala weANC kwingingqi iAmathole uTeris Ntutu.

Oku kulandela emva kokuba ethe wakhokela iqela lamalungu alo mbutho behambisa uxwebhu lwezikhalazo kwii-ofisi zooKhetshe kweli phondo.

UNtutu namanye amalungu eANC bagxeke inyathelo lookhetshe emva kokubamba usodolophu womasipala wengingqi iAmathole uNomasikizi Konza, ngelithi eli nyathelo linento yokwenza nezopolitiko nokujongela phantsi le ngingqi yase-Amathole.

Intloko yebutho looKhetshe kweli phondo uMajor General Nyameko Nogwanya uthe eli nyathelo liphazamisana nophando kwanobungqina.

Uthe, “Sizakuthetha nabatshutshisi ngento esiyibona njengokuphazamisana nomqathango webheyile yabamangalelwa.”

Ukwathe “Akukho bani uzakuyekwa nje, xa ephazamisana nomthetho, ukuphazamisa uphando lamapolisa lityala.”

UNogwanya uthe ibutho looKhetshe alithathi myalelo kwabezopolitiko, liphanda ulwaphulo mthetho oluqatha, ulwaphulo mthetho lezemali, kwakunye nobuqhophololo obucwangcisiweyo, alisetyenziswa kugrogriswa abantu ngokwezopolitiko.

“Asingeni ndawo kwezopolitiko,” kutsho okaNogwanya.

OkaNtutu uthe imibuzo mayibhekiswe kwigqwetha lakhe uMvuzo Notyesi. UNotyesi khange afumaneke emnxebeni.