Utywala kudala bukho

Iziganeko zakutshanje zengozi zendlela ezibulele abantu zenza iintloni noko. Kucingeleka ukuba esinye sezizathu zikarhulumente ukuvulwa utywala ibikukukhusela imisebenzi yabathile.

Ngokujonga ngemehlo ziqabele ekhulwini iziganeko zokwenzakala kuquka nokubhubha kwabantu ngenxa yeengozi zendlela. Zonke kutyholwa ukuba zinento yokwenza nokuselwa kotywala.

Oku kuthoba isidima sesi sizwe soMzantsi Afrika, logama kukwabonakalisa ukungazixabisi nokungazidli ngokunjalo. Kudala bukhona obu tywala, kwaye ukuvulwa kwabo kumele ukuba sikuthathe ngomoya omhle.

Ngexesha bekuvalwe utywala abantu bonge imali, bakhuseleka ezimpilweni zabo. Kutheni siphoxa into entle ngenxa yokoyiswa kukuziphatha kakuhle?

Xa ukhangela iindlela ezenzeke ngayo ezi ngozi kubonisa ukuba ngenene bebezibulele ngotywala abaqhubi. Isiganeko sokubhubha kwamagosa endlela amathathu eRhawutini, isiganeko sokubhubha kwamagosa ezohlangulo amabini eMalahleni. Yonke le yilahleko emandla kurhulumente nakwiintsapho zala maxhoba. Kutheni singanqandani, kutheni singafundisani ukwenza okulungileyo?

Sonke besinqwenela ukuba sisibonelelo. Iindawo ezithengisa utywala zivulile kuba kukho abantu abasebenza kwezi nkampani, kukho amakhaya aphila ngokuthengisa obu butywala. Ziyavuyisa iingxelo zokuba akukho nguqu iza kwenziwa ngurhulumente okwangoku malunga nokuthengiswa kotywala.

UMphathiswa kwiOfisi kaMongameli uJackson Mthembu uqinisekise ukuba asikho isicwangciso sokuvalwa kotywala. Noko masiziphathe kakuhle kulo mcimbi wokusela utywala, sicingele abo baphila ngabo.