UVan Rooyen utyelela eAlfred Nzo

Umphathiswa woorhulumente basemakhaya kwakunye nemicimbi yeenkosi kuzwelonke uDes van Rooyen namhlanje kulindeleke ukuba atyelele kwiholo laseMaluti ngaseMatatiele.

Ngokwengxelo ephuma kothethela umasipala wala mmandla uLubabalo Majenge zithi, olu tyelelo lumalunga nokunikezela ngemithombo yamanzi elishumi (Boreholes) kumasipala wesithili iAlfred Nzo.

Oku kuyinxalenye yokulwa imbalela ebikhe yagqugqisa kulo lonke eli loMzantsi Afrika.

UMajenge uthi kwakolu tyelelo umphathiswa uzakube enikeza ngezatifikethi eziyi-39 kuluntu obeluthe laqeqeshwa lisebe likaVan Rooyen.