Uvavanyo – 2016 Audi A4 2.0 TFSI S-Tronic Design

Caba bangoo- lova abayili beemoto kwa-Audi, ndlela le umzekelo we-B9 A4 efana kangaka ne-B8 ephumileyo apha kumzimba ngaphandle.

Kodwa leyo yingcinga yabo abangaziwoyanga ncam iimoto, kuba thina siyawubona lula umahluko. I-B9 entsha ithande ukutsoleka, ngathi iloliwe, imigca ibukhali.

Singathi ifana nomntu obekade inxiba iisuti zasevenkileni ezixhonyiweyo, kodwa ngoku lo mntu uphucukile unxiba iisuti ezincamathelayo ezenziwe ngumthungi.

Masijikeleze siyibuke le-B9 intsha ye-Audi A4. Sifumene i-Audi A4 1.4 TFSI S-tronic kule veki yovavanyo.

Ibukeka intle mpela ngalo mbala welahle onika isidima. Ewe, asinokuxoka, isithunzi sisafana naleyo iphumayo xa sijongela bucala.

Kukho umgca oqinileyo odibanisa izibane zangaphambili nangemva, ongathi usika imoto apha emagxeni njengoba lo mgca ehambela apha phezulu kwezibambo zokuvula amacango.

Xa sijikela siyijongele ngaphambili sibone umahluko omkhulu kubumbo lwezibane, zibane ezo ezize-xenon ezine-LED ezikhanisa emini. Uyakwazi ukucela izibane ze-LED ezipheleleyo abathi zii-Matrix LED. Zona ke ezo ziyakwazi ukukhanyisa ngokukhetha, njengaxa kusiza enye imoto ngaphambili ziyakwazi ukuthoba zilandele loo moto zingayiphandli ngokukhanya.

Ubungcali nobuchwephesha soze ubugqibe tuu kula malanga, siyanixelela. Ngasemva izibane ezintsha zeze-LED ngokupheleleyo.

Uyilo lamavili anange-18inch luyancomeka, lunika ubu-sporty obungathandabuzekiyo, kongezwe ngala-grill ene-chrome phaya ngaphambili. Phofu sivavanya i-A4 enesinxibo se-”Design”.

Ngaphakathi isithuba sithande ukongezeleka xa simatanisa naleyo indala, khona oanye apha kwisitulo sangemva, amadolo noko ayakwazi ukuphefumla. Siyayithanda i-armrest apha esiphakathini ngasemva.

Ngaphambili singcitshelwa ngezitulo ezilawulwa ngombane, funeke sisebenzise amandla ethu ukulungisa sihlale kakuhle. Kwimoto exabisa ngaphaya kwesiqingatha sesigidi, ezinye izinto akufanelanga ukuba zide zibhatalelwe.

Eyona nto iyintandane kwi-dashboard yila-Virtual Cockpit yakwa-Audi, apho ukwazi ukutshintsha-thsintsha indlela ebukeka ngayo i-instrument cluster apha phambi komqhubi.

Isalathisi-santya uyakwazi ukusandisa okanye usinciphise xa ungasihoyanga uveze i-satnav. Phantse yonke into iyalawuleka ngokucofa-cofa nje apha kwi-Virtual Cockpit.

Apha phakathi kwidashboard sisekhona i-screen esiveza yonke into oyibona kwi-Virtual Cockpit. Kodwa kukho uyilo lweziphefumlisi olutsha olwenza iziphefumlisi zinabe i-dashboard yonke.

Luhlobo olutsha olu, luyancomeka. Xa usehla ujonga apha phakathi kwezitulo zangaphambili, ufumana amaqhosha nevili owasebenzisa ukulawula unomathotholo, ukhethe ukuba imoto ihambe mtofo kangakanani (Audi Drive Select), nokunye okuninzi.

Ngaphantsi kwebhonethi, i-A4 ifumaneka ngeentlobo-ntlobo zeenjini. Koluvavanyo siphethe i-2.0 TFSI enamandla angange-185kW/370Nm anika ukuphaphatheka kwale moto isuka emgceni iye ku-100km/* nge-6.3seconds ngala-7-speed S-tronic . Asikhange silizame elixesha, kodwa asinokuliphikisa tuu, ndlela lhe iphaphatheka ngakhona.

Bathembisa ukuba izokurhabula 5.7lt/100km kwithontsi. Thina sifumene i-8.1lt/100km encomekayo, kuba kaloku thina xa sivavanya siye sithande ukungqiyama kumcephe mpela. Kulapho ke sizovele siphele sikhethe i-2.0TDI erhabula ngcono.

Ungazixakekisa ucinge ukuba le intsha i-A4 iseyileyana indala, kodwa inyani kukuba 90% yale indala itshintshiwe.

Ungaxoleleka ngokucinga njalo, kodwa ukuyiqwalasela kwakho kwayo, futhi ungene ngaphakathi, uzobona ukuba intsha le moto, kwaye ize ixhobe ngobuchwephesha obungu ngqa phambili xa uthelekisa nezinye ezikweli nqanaba.

Eyona nto singachazekanga ngayo lixabiso. Kuphinde kube nzima xa unokubona ukuba i-VW Passat iyelelene nale-Audi A4 kodwa ixabisa ngaphantsi.

Siyabona ukuba kuthengiswa negama eli lembala, kuba zakhiwe phantsi kophahla olunye ezi moto.

Kodwa uzobona, i-Audi A4 izokuthengisa njengama gwinya ashushu. Uzuqaphele nje wena ungafakeli izinto ezininzi kuba uzophela usongeza amakhulu amabini amawaka eerandi kwixabiso.

Sithanda: Icwelile, iyancamathela endleleni noba uyiphethe ngobundlobongela kangakanani, iyaliphunga ngobunene ithontsi, i-Audi Vitual Cockpit yintandane.

Asithandi: Kuyadura ukufakela ezo zinto unoye uzifune ezikhethwayo, iyabanda kodwa ayikuniki ukufudumala entliziyweni.

Amaxabiso e-A4 entsha aqala ku-R472 000. Le siyiphethe apha i-A4 2.0 TFSI S-Tronic Design ifumaneka nge-R528 000. Zonke ii-A4 ziza zikhatshwa yi-5yr/100 000 km Freeway Plan akwa-Audi

Silandele ku-Twitter naku-Instagram ku-@ilisolezwe okanye ulandele intatheli ku-@doughZAR.