Uvele enkundleni owathi kuRAF ebephepha imoto kanti ebephepha inkomo

Uvele enkundleni ngezityholo zobuqhophololo owathi kuRAF ebephepha imoto kanti ebephepha inkomo.

Umrhanelwa oneminyaka engamashumi amahlanu anesibhozo (58) ubudala uvele kwinkundla yaseMonti ngoLwesithathu umhla wesibhozo kweyeNkanga ka2023 ngetyala lobuqhophololo.

Umrhanelwa ubanjwe licandelo lophando lobuqhophololo looKhetshe oluzinze eMonti ngezityholo zobuqhophololo kwiNgxowa-mali yeeNgozi zeNdlela (RAF) ngomhla wesixhenxe kweyeNkanga ka2023.

Isithethi sooKhetshe ephondweni, uCaptain Yolisa Mgolodela uthi, kutyholwa ukuba umrhanelwa wafaka ibango ngamagqwetha akhe kwaRAF ngomhla wama-29 kweyoMqungu ka2016 echaza ukuba ngomhla wesixhenxe kweyeDwarha ka2014, wabandakanyeka kwingozi yemoto engumqhubi wemoto yohlobo lweToyota Corolla.

Uqhube wathi wayesuka e-Elliot esiya eCala ngethuba ephepha ukungqubana nenye imoto ebihamba kwindlela ezayo. Uthe imoto yakhe yaphuma endleleni, waphulukana nolawulo lwayo, yaze yabhukuqa nto leyo eyabangela ukuba onzakale.

Ngelixa kuhlalutywa ibango, iRAF ikwazile ukubhaqa ezinye izinto ezingadibaniyo nebango yaze yawudlulisela lo mba kooKhetshe ukuba bawuphande.

“Uphando ludize ukuba ingxelo yomrhanelwa ichasene nengxelo engeniswe lipolisa elaya kwindawo yexhwayelo kunye nezo zesibhedlele sase-Elliot apho walaliswa khona emva kwengozi.

“Umrhanelwa ngokungekho semthethweni nangabom uye waxoka ngento eyenzekileyo ngala mini. Kwingxelo yakhe umrhanelwa uthe wayezama ukuphepha ukungqubana nemoto eyayisiza ngaphambili, kodwa ngokokutsho kwabanye abantu ababini wayephepha ukutshayisa inkomo,” utshilo uMgolodela.

Uphando luveze ukuba iRAF iphantse yaphulukana nemali exabisa ngaphezulu kwe1.6 yezigidi zeerandi (R1.6 million).