Uvimba wemibingo

Ndivumeleni nam ndibhekise njengoNozala, Ndivumeleni nam ndiphimise kub’ isiko lidala linenkqayi madoda,

Ndixoleleni kuba nam ndisisizukuzuku sikaZanzolo,

Ndiyangxengxeza kuni mathol’ amaduna, Ndiyakhothama kuwe sizwe sikaNtu,

Ndijongen’ embonjeni kuba nam ndakuba lizibazana ngomhl’othile, Zeningandiqumbeli milowo nani manyange,

AndingoZemdala koko ndixakathe imibuzo, Andifuni mpendulo,

ndingangeni ngeenyawo ezinodaka, Ndize njengesihle neminqweno, Ndinqwenela isisombululo kunobangela ngexa, Ndinqwenel’ isisombululo kule nyhikityha,

Ndinqwenel’isisombululo kulo bhubhani wabakhwetha.

Sekutheni isiko lolwaluko selurhuqw’eludakeni nje?

Sekutheni ulwaluko lusematheni?

Sekutheni sekusoluka idyongo nje?

Baphin’ ooBhonyongo ababesitya imibhongisa besithi ngamakrwaqa?

Iphina na imijijimba yamakhwenkw’ amadala?

Ingaba yinguqu kusini na?

Ziphi na iingcibi zamhla mnene?

Iingcibi ezingazange zabhujelwa mkhwetha.

Masizeke mzekweni sizwe sikaNtu kuyonakala,

Masiland’ ekhondweni singekatyhol’ amagqwirha,

Baphin’ ooxholovane bamakhwenkw’amadala awayetshotsha eguya?

Zisiwaphi imveku ethontweni zisekrancukrancu?

Thethani zingwevu kuyonakala,

Ngenelelani zinkosi kuyamoshakala,

Uyanxakama umzana baphela abantwana bethu sakh’umkhanyo,

Labhang’ isiko amehlw’ exhag’ umbombo,

Lanyhashwa lanyhukulwa isiko singayang’ okha mbotyi,

Ayahanahanisa amakhankatha, atheth’ iwangawili,

Makuvakale isimbonono sabakhwetha begezula,

Andiniiiiiva makwedini.

Ndithi ndakucinga ndifikelwe yingevane ekhatshwa luloyiko,

Ndibhal’ incwadi yabantsundu,

Ndibhalela kwaNtu,

Ubuthongo abehli kuSosuthu ingcinga zimpheka zimophula,

Kuthi kwawufika ilanga lokungcakaza,

Ubon’itliziyo zitakataka emafutheni kubazalikazi,

Kuyas’ okungaliyo izibazana uzolibona ngesidanga sokusina amaqaba,

Bhinqel’i ncwek’ emhlophe sinqeni mama ubuyile unyanakho phesheya,

Hlabel’ uSomagwaza mfana uyiwelile umntana iYoridane,

Phum’ entungo ntombazana inkwenkw’ izelwe ngokutsha,

Bathi ngu Sindezama igama lakhe lobudoda,Uzishiyile ezobutyhagi wazishiya nenqalathi,

Sitshintshile isimilo nendlela yokuziphatha,

Itshintshil’ ndlela yokwenza neyokuthetha,

Ziyalile imazi zolusu kungekho moya, Kuyimivuyo yimincili nemigcobo,

Ikhwelo lityala mawethu!

Masibuyel’eMbo,

ULWALUKO LUHLONIPHEKE NJENGASEMANDULO,

Ndimkile !