uvimba wemibongo

Ngumbhodamo, nguqulukubhode, Yingxubakaxaka, uSathana ume ngeenzwane, Abazali badangele, Abantwana bavath’ inja, Umdla uya ngokukhula, Ubundlobongela nabo bungenelele, Izwi linye imfundo mayingathengiswa.

Sinqwenela imfundo yasimahla, Masingathethi nendlebe ebuthuntu, Inxalenye yethu ngamahlwempu, Sihlwempuzekile empilweni, silimel’ emphefumlweni, Sitsho ngazwinye sithi” MAYIWE INTLAWULO KWEZEMFUNDO”Asenzi ngakuthanda koko siva intlungu, Asenzi ngesibom koko iqhina esilinyukayo linomvambo, Isihlangu esilumayo siviwa ngumnikazi.

Makubhange ukwenziwa korhwebo ngemfundo, Sonke sinxanelwe imfundo, Sonke silambele imfundo, Sonke silangazelela imfundo, Ixabiso lemfundo lixhomile, Sifun’ imfundo yasimahla, Okungenani amaxabiso mawafikeleleke, Ukuze sifezekise amaphupha wethu, Imfundo ngundoqo, Inqambuzane kukuthengiswa kwayo, Amaphupha wethu asabalele, Iminqweno yethu iyatshabalala, Izithembiso zinyamalele, Kuzakuba nomvuka nombhodamo, Sicel’ imfundo yasimahla, Sinqwenel’ ufunda mahala.

Silinde ukuza kukaNxele, Akusekho konwaba, kungekho nokuphumla, Siyagushuza sizama ukunyakazisa, Umnqweno ayikokutshabalalisa nokubhangisa, Sifuna nje isisombululo kulenyewe, Siyilambele le mfundo, Siyinxanelwe lemfundo, Siyomele le mfundo, Siyitshele le mfundo,Le mfundo yeyam, Le mfundo yeyakho, Le mfundo yeyethu sonke.Kunokuhleka nokusineka, Ekugqibeleni sonke sifuna uncumo, Uncumo lwanaphakade.”FEES MUST FALL”