Uvimba wemibongo

Ndivumele ndikubonise ongakuboniyo; Ndivumele sibonisane ngokubonayo; Ndiboleke indlebe ndidlulise umyalezo; Vula lo ntliziyo yakho undamkele; Vula izandla zakho undange; Khulula lo ntliziyo yakho ndingene.

Ndicel’imvume yokuba ngowakho; Ndiphe ithuba ndizibonakalise; Yenza ixesha sibe sobabini; Amehlo wakh’ ayatsho uba sidalelwene; Mus’ ukubamb’ igazi lizakurhwaqa; Sundibandezel’ indalo kaYehova; Ndibolek’intliziyo andizuyonakalisa.

Ndinik’ithuba ndizityand’igila; Ndivumele ndikwazise ngokuvel’emazantsi entliziyo yam; Uzundincede ungandigwebi awungomantyi; Ungandifanisi namntu andilowele. Thixo ulingqina lam.

Ukuqhosha kwakho akundityhafisi; Ukundigatya kwakho akundithezi mandla; Ndingumntu onomonde nenzondelelo; Ndicel’imvume yokonwaba ebomini; Ukhe uzikisise ukucinga; Zicholele le ntliziyo yam uzingcibele yona.

Amehlo wakho, indlebe zakho; Indebe zemilebe zingamangqina wam; Ndingazikhupha izigidi zamagama; Kodwa xa zifikela kwindlebe ezibuthuntu; Ndifana nothel’amanzi emhlana wedada; Ndinik’imvume nkosazana; Nam ndinelungelo lokonwaba.

Umhle njengekhwezi; Ufanelwa nakokuqhosha kwakho; Uyandifaka noba uyandikhupha mbelukazi? Usamoyizela unjalo; Enkosi ngokundikhupha osizini; Undifake entliziyweni yakho.

Ndicel’imvume sichubelane ngesi sikhwebu; Ndicel’imvume yokukuthanda; Ndicel’imvume yoba intliziyo zethu zibethe kanye; Ndicel’imvume kuwe mbelukazi; Ngemvume yakho nkosazana ungandibiza ngondofanaye.

Ngemvume yakho nkosazana masabelane ngothando. Ndinik’mvume yokukushiya usal’usetyisa.