uvimba wemibongo

Dudluu yalal’ inkom’ isengwa; Lemk’ iBhayi sakhumkhanyo; Lavuth’ Bhayi amehl’ exhag’ umbombo; Intsusamabandla zimfuno zoluntu; Isihlangu esilumayo siviwa ngumniniso; Ibhay’ alambathwa lambathwa ngabalaziyo; Wemk’ umasipal’ ombaxa sasala sithe caa izisisini; Uvalo dololo.

Noba siyafa sitsho sithi alukh’uvalo; Isithwakumbe esithwaxe Sashiy’ ohlohlezakhe bezizishwayimbana; Sibamb’ ongezantsi; Thina ntozaziyo asothukanga nto; Kade imin’enje siyilindele; Imini eza nosizi nenyembezi kwabanye; Imini eza noncumo nokuhleka kwabanye; Imini eza notshintsho nentlutha kwabanye; Sisathi Asinavalo.

Kunokukhala nokusineka; Intliziyo zibethela ukuma; Ivoti nguNondatshaza; Ziyahleka nentakazana; Umdla ungumangaliso Kuzakwaziwana; Bekuqubisene oxholovane; Ayikh’efun’ugob’uphondo; Sawuty’ efileyo.

Ubuyil’uYesu eBhayi; Ugalele wedlula walibangis’ ePitoli;Wafik’ engabhungisanga nalapho; Wadidiz’ uDidiza; Uzubaphathe ngetarhu mfo ka Trollip; Ndithi Aah Bhayiliyazuza; Ndiyakhahlela kuwe nqeberh’ emhlophe; Isinamva liyabukwa

Asinavalo sisebenza kanzima.

Iqunube alivuthwa ngokomnqweno wemfene; Zeniyisele le mbiza maqabane; Iyakrakra kodwa yenzelwe nina; Ikroba livulwe kwanini; Livaleni ke kusekuhle; Sisinde ngezika Sibi isixeko iGoli; Umvub’awufudunyezwa madod’amakhulu; Mawutyiwe ubanda unjalo; Kusemhlabeni apha akho valo.