Uvimba wemibongo

Imbongi ngumzobi nombhali,

Imbongi ligagu elinobuciko bokudlala ngamagama,

Imbongi isebenza ngophefumlelo lwamanyange nemilowo

Inikwa amandla ngokuntyontyelwa

Isazela sayo siyayisebenzela

Ishukunyiswa likhwele nemvakalelo

eyibhalayo kambe ekuthethayo

Kuququzelelwa yingqondo ikhatshwe yintliziyo,

Imbongi sisisthunywa nomthuthuzeli

Imbongi ingaba liqaba,

igqobhoka okanye isifundiswa

Imbongi isebenza ngesiphiwo sayo esivela kuMveli ngqangi.

Imbongi ngumthunuki nomvuseleli wamanxeba

Imbongi nguMonwabisi no- Mvuyisi

Inobuciko nobuhlakani bokuhlela amazwi

Inobuqhophololo nobuqhijili bokudlala ngamagama

Ivisa uluntu ubuncwane bomyalezo

Ilujij’ ulwimi ilupheqe ngemfanozandi.

Ikuzobela umfanekiso ngqondweni

Usale uthe nkebe

Isingqi,

umngqungqo,

ubugagu nobuciko, Igama elinye liphenduka alishumi,

Yakuv’amantyontyelo iba nehlombe nangakumbi,

Ikwanguye nomondli wembedlenge,

Imbedlenge ezinxanelwe ulwazi,

Imbedlenge ezingenabani wokuzityebisela ngolwenkobe ulwimi,

Imbongi ayisosinxibo koko ngumyalezo,

Emva phaya imbongi yomthonyama yayihlotyiswa ngesidlokolo,

Isidlokolo esenziwe ngesikhumba semfene.

Imbongi inenjezu namatshamba,

Inkangeleko yangaphandle ayiqaqambisi ingaphakathi lembongi,

Idubul’amagqub’ asekhusini, Ichambuz’amathumb’ anobuhlungu ihleka,

Ixobul’amatyal’omphefumlo ngomgqala,

Yonek’ amagqugul’ asebumnyameni,

Inkcenkceshel’ ingqondo eyomileyo,

Iseza umphefumlo onxaniweyo,

Ithunuk’ izilonda esezibuphola,

Iqhaqha amabhol’iwadandalazise elubala. Imbongi yosiba itshawuza ngosiba lwayo kumnquba wesihobe,

Imbongi yomthonyama igragrama ingqungqe, yakh’ amaxhaka phambi kwezihlwele,

Idlala ngephimbo layo kudilik’ intaba,

Xa igqub’ imbongi kunyibilik’ ikhephu kwiintaba zokhahlamba,

Imbongi nguMthulisi noMsizeli.