Uvimba wemibongo

Eneneni konakel’ukuhlala;

Isizwe sijing’eliweni;

Umcimb’unyekenyeke;

Intsus’amabandla ziziyobisi;

Yintoni iziyobisi?

Yiswekile engenayo incasa,

Ityiwa engenaso kwasongo,

Umtshabalalisi nomdungudelisi wengqondo;

Ugqoloma ogquma agqumelele ikamva lolutsha;

Ugqadambekweni ozigqatsa ngokudodobalisa intsha yeli;

Igqwalakashu eliyigrumb’ingqondo liyishiye ilikhoba;

Int’emka nengqondo ishiy’umzimba ulikhohlombe;

Iqaqa eliqapheleka ngevumba elodlula nelomzondo ngezothe.

WAKUQALA IZIYOBISI;

Uthando, ubuhle nobuntu ziyabhanga;

Ukubawa,ukumosha ,ubuvila ziyagqwesa;

Ubudlelwane kotishala,nabazali bubangcekengceke;

Isisombululo sinqongophele,

Intsha yethu isemngciphekweni;

Ulutsha lwethu lusehlathini;

Intsha yethu yoyele ayivelanga nangonwele,

Iyafathula entsunguzini yobumnyama;

Ihamba kwisithokothoko esimfiliba;

Apho ukukhanya kulonziza okomlilo wasentsomini;

Unozala wako konke ziziyobisi.

Intsana zethu ziphenduke indladiya;

Imveku zethu ziphenduke indlobongela;

Balal’emibhobheni ngenxa yokungafuni * ”HAYI”

Imiphunz’ijike yaba yimiguvela;

Intathambane uzifumana ziyabula;

Ingqondo zabantwana zikhubazekile;

Intliziyo zabazali zingamahlwili;

Balibiz’abaphezi igama lalowo wasifelayo;

Uluntu luxhalabile yile nyawupe;

Isililo sinye ngenelela rhulumente;

Izwe libhokoxekile,izwe likhedamile;

Isizekabani ngulo mkhwa ungumtshabalilisi;

Yhin’ukuzibona sowukhulis’untsangwini;

Sesigxwal’emswaneni isisombululo asikho.

Amehl’abomvu angcweng’inyembezi;

Ukuzekelel’uthetha nokulibala;

Ulaka,uvalo,intloni nokuhlek’impukan’edlulayo;

Zizimbo zalo mkhuba ungenasisombululo;

Inzala yethu ngenene igqwethekile;

Isiphetho kukuya kwantsonganyawane;

Asizulahla ntonga ngabantwana bethu.

Kufayayo.