Uvimba wemibongo

Kwandonga ziyaduma,

Kwanyama ayipheli,

Kuphe’izinyo lendoda,

Kwatik’ayivumani nepokotho,

Mntanam wendelephi ?

Sisankxwe ngentseni,

Intswahla yezithuthi,

Ingxolo yololiwe,

Umgqumo woduladula,

Kukhal’umgqala,

Uyadum’umahovana.

Kusa kuhanjwa,

Ubusuku nemini yint’enye leyo,

Ziyapatazela intokazi,

Ayathawuza amaxhego,

Alubhelu amaxhewukazi,

Kugug’othandayo,

Kugilwana ngezifuba kunzima,

Wonk’umntu uxhabashile,

Esofudo isantya asisebenzi,

Kuxhina nothathatha,

Imveku zibhadazela khona,

Bubusantusantu kuyale-nale.

EGoli eRhawutini kwelegolide,

Othathekile baphenduke imbacu,

Odludla nazo baziindwane,

Impilo ihamba ngesikacwethe isantya,

Izithothobala zisala zithe caa izisini,

Ayiyondawo yooqhwayilahle le,

Abalwimi luqotholeyo bafa namthanyana,

Oonqevu, oguluva nemigulukudu nabo bomb’igolide,

Amagqirha, amagqwirha agqub’esibayen’esinye,

KuseGol’apha impilo iyakhawuleza.

Osikhotheni imbeko bayenz’umbeko,

Ngulowo uziqhayisa ngolwimi lwakhe,

Siphi na apha?Sisentla kwamasimi,

Akukho ngakulo bani,

SiseGoli eRhawutini,

Oxhel’eyakhe akabuzwa,

Wambuz’uzoyimela.

Lihle iGoli liyabukeka ebusuku,

Izibane zinomtsalane kooMafikizolo,

Oonolali baxhelelw’eXhukwane,

Kusindwe ngobethole kooMhlayivayo,

Iintombi zakhona zilubhelu,

Oobhuti bahamba ngamacala,

Kumnand’eGoli akuqhweshi nondlebende.