UVIMBA WEMIBONGO

Ingqondo zethu ziphithene, Iintliziyo zethu zityumkile, Asisenathemba lanto,

Siyimilwel’ emphemfumlweni,

Sizingxwelerha ezintliziyweni,

Sincame sakhubazeka nasemilonyeni, Eyona nto masiyithethe asiyazi, Neyona ndawo emasiye kuyo asiyazi, Sityaliwe senziwa imbewu,

Izwi lamanina alivakali konke-konke,

Sikhala emngxumnyeni onamaxoxo, Amaxoxo abang’ ubukhulu kwesawo isiziba,

Kazi yinto eyintoni na le?

Lityala lam nabani elenza kubenje? Wathint’abafazi wathint’ imbokodo. Umthetho usityekezile, Wasithi tyaa emafusini,

Kazi sawucholwa ngubani?

Sawuhlangulwa ngubani kule ngxokolo?

Xa silahlelw’izandla ngumthetho, Siphila ubomi bentshontsho, Sihleli nje siphepha oontloyiya, Oontloyiya abamanqina-made, Siyananazela ukuphumla akukho, Sizama ukuzonwabisa ayasixhwiphula amaxhalanga anemali,

Asenza amaxhoba singaxhobanga nganto,

Siyaxhaphazeka sixhatshazwa nangaba bekumele bayasikhusela, Themba labo likwiimpokotho ezintofo-ntofo, Imali ithetha zonke iilwimi kooSozimali, OoManana zizinhanha ezinanazelis’izandla kumanina gqiba kuthi cwaka ngathi kutyumke iphela,

Sithi hanewu phezani ngoku kwanele,

Nathi sizalelwe kulo mhlaba sinebango.

Akuxhwithe, akuxhole, akuxhimfe phambi kwezihlwele uvuz’ imali, Kuthuleke kuthi zole-cwaka tuu ngathi kubethwe unonjana,

Siyintoni na esi sizwe ngaphandle kwembokodo?

Imbokodo ezixhatshazwa ngokuthetha nangokwenza, Imbokodo ezingenaxabiso nasidima, Imbokodo ezingahlonitshwayo nezingahlonelwayo, Ukuba sesikhundleni akuniki mntu gunya lokuxhaphaza,

Ukuba ngumphathiswa akuthi xhimfa,

Kukweli loMzantsi qha apho inkokheli ixhimfa ixhwithe iphinde siyibon’ itanasa,

Kunzim’amanzi abalek’emqolo bubushushu,

Le nyanga ngeyamanina ngegama, Kodwa ayangcungcutheka ayatshutshiswa, Achophe ngentsul’enye oyik’ukunanazeliswa, Umzuzu ngamnye kukho inina elixhatshazwayo, Lithule inina endililo lingamangali, Lithi cwaka kuba lonqen’umsind’ozayo wokugxekwa.

Yhini na ukuba kubenje kum-Afrika, Ulale ngegqudu uqamele ngenyembezi, Ngenxa yokuswel’umthetheli, Mhla sayek’ukungcungcuthekiswa kumhla ihobe lazal’ingqabe, Ingqabe izal’inqilo, Inqilo lizal’igqaza, Igqaza lizal’inkonjane, Inkonjan’izale ihobe, Kwawuba mhla sakufuman’ukuphumla , Sibenalo noxolo, Zalani zintakazana inkululeko yenina isesandleni sakho. Wathint’abafazi, wathint’imbokodo.