Uvimba wemibongo

Zingantyiloza iintaka ngentseni,

Yazi uqhawukile umtshato phakathi kwemini nobusuku,

Kuzelwe imini entsha, ubusuku buphelile, Imfihlelo zobugcisa ziselubala,

Kuthe tshitshilili inkungu yelanga,

Igqumathele abathakath’ abaselweyo,

Kuphum’ ilanga ligqatse kwangentseni, Ifuthe lokutshisa livakala ngapha kwamafu,

Lincumile lithokombe okomtshakazi,

Linik’ithemba nothando,

Iqaqambil’imini ingqinwa yimitha yelanga.

Emini emaqanda,

Kukwalunkqe ilanga lihlab’ umhlaba,

Ligqats’ ubhobhoyi linge liyaqhayisa,

Iyaqingq’ imini isandi seentaka sitshintshile,

Kunqanqaza igqaza,

Iyatshil’ntambanane icel’ injezu,

Oonontulo bathe ngcuu ematyeni,

Umfutho mnye ngowobuhle bemini.

Lityhilile imini yonke,

Likhuph’ intlanz’ emanzini,

Lingezanga nandaba zintsha,

Selikhedamel’ ukuya kunina,

Lingxamel’ ukwanya kunzima,

Intombi zimbenjembeje,

Bayatshayinta abatshakazi,

Abelusi sibeva ngalontsholo,

Liyatsho ikhwelo labazingeli,

Bagacele ukutanasa kwemivundla.

Libantu bahle,

NoNomaxithivana bazingcwenga,

Libafazi bawel’ umlambo,

Wonk’ umntu uhombile,

Engulowo ulindele ubusuku,

Seyiqalil’ imivundla ukutanasa,

Oontakampuku bayaphaphazela,

Sekuthe rhwelele ivukazi,

Sebufikile ubusuku kwakho,

Kusile kwabuya kwahlwa.