Uvimba wemibongo

Umama ndamphiwa nguMdali,

Wandizisela yena ngesithebe,

Enoncumo nothando nentlonipho,

Enobubele nenzondelelo,

Waziqhakazisa ngenkathalo nenyameko,

Uncumo olungahanahanisiyo,

Uthando olukungahexiyo.

Ndimbona njalo ngamehl’engqondo,

Noba engekho phambi kwam,

Imfundiso zakhe ndisazinkonyile,

Konke andifundise kona ndisakubambile,

Undiqulathise ubulumko,

Wandombesa ngokholo nenyameko,

Wandifumbathisa ubuntu.

Ndiyabulela mzalikazi,

Ngokundakha nokundibumba,

Wandiqoqa wandiqoqosha,

Andikaze ndilale ndingatyanga,

Ungumhlanguli wempilo yam,

UnguNozala weziqhamo eziqheleqhele,

Eziqhelezela zibonwe nayimfama.

Xa ndonile uxolo ndiyalubiza,

Inyembezi oziphalazayo ngezovuyo,

Ulithemba lam lokuqina,

Nditsho abahlobo bendinikele umva,

Wena uhlala umile uthe gomololo,

Abahlobo bagalela bedlule,

Wena umile uthe qimilili.

Ndiyaphambuka nam emendweni,

Undinqwanqwad’ undibuyisel’ emgceni,

Wandipikica ndiseyimveku,

Wandibumba de ndaba ngumntu,

Wandithatha phantsi wandibeka endawen’ebanzi,

Konke ayikokuhlakanipha kwethu,

Kungokuthanda koMvelingqangi.

Ndiyintyantyambo engcamb’ ezinabileyo,

Ndibulela wena qhawekazi,

Uyingelosi eshota ngempiko,

Ntonga yam yasekhosi,

Andiluthandabuzi uthando lwakho,

Ndiswele imilomo eliwaka.

Ndisingathe mama,

Kuwe ndiseyimveku,

Ndifunze mama,

Kuwe ndiseliyuku,

Nditeketise mama,

Kuwe ndiselusana,

Ndithande mama,

Kuwe ndisengumntwana.

Lo mdaniso wenziwa lusiba lwam,

Ayingowokuzigwagwisa koko ngowombulelo,

Kukuphosa izwi komama bokwenyani,

Enkosi koomama ngokuzenza idini,

Umama uyinto yonke ebomini,

Zeningadinwa, ningadikwa,

Kusekud’engqinibeni,

Nangamso !