Uvimba wemibongo

Aah Ngubesizwe!

Agqekrezil’ amazulu,

Yatshawuz’ imibane,

Yavuthuz’ imimoya, Izandyondyo zemvula zagalela, Zizokuhlamba igazi leNkosi.

Sigxwal’emswaneni,

Kuvakel’ isithonga sokuwa komthi omkhulu,

Sithokombisile isizwana, Imibombo ijong’ ezantsi,

Iintloko ziphakathi kwamadolo, Zitsho kalusizi intakazana, UMbhashe uselusizini.

Imizimba iwile,

Ifikile inqwelo yakuloKuFa, Yagoqoza izolanda abayo,

Izolo bekuyimibhiyozo ugcotywa, Namhlanje kuziinyembezi neentsizi kukufa,

Sibek’ isandl’esidleleni,”

Inkosi ayikhalelwa iyakhahlelwa” Aah! Ngubesizwe!

Sizukuzuku sikaTogu kaNgcwangu,

Mdange kaTshiwo,

Umnweba wengwe ngowamaqhawe,

Amaqhawe afana nawe kwedini yaseMaTshaweni,

Usiba lwencanda ngolwamaqhaji, Amaqhaji anobuqhophololo, Nobuqhijili bokuphatha isizwe sikaGcaleka,

Kufike utshaba lwakuloKuFa,

Lwakuthatha singafakanga nomhlonyane,

Lwakuqweqwedisa lakulanda lakusa kooyihlomkhulu, Zizakwamkela iikumkani kwelozwe,

Ziyakwamkela iindwalutho kwelo zwe,

Ubiziwe ngookhokho walusabela ubizo,

Hamba uyozenz’ idini kwelo Zwe, Uyityalile imbewu yobuKhosi, Icekwa lilele nabaseleyo.

Phumla ngoxolo Togu,

Ukufa akuqheleki,

Lala ngoxolo Mdange Ukufa akunasizi,

Lala ngoxolo Tshawe, Ukufa akunantlonipho,

Lala ngoxoloTshiwo,

Ukufa akunalusini,

Phumla ngoxolo Nkosi Yamntu, Ukufa akwaneli.

Kuwe igorha,

Lishiy’intliziyo zilijaja ligazi, Kuwe iqhawe,

Lishiy’isibane esikhanyis’ okwekhwezi,

Eso sibane sohlala sikhanya njalo, Kuwe, ikroti elimanxebanxeba, Liyityalile imbewu yobumbano kwisizwe sikaXhosa,

Yanga iinkosi zonke zomnombo kaGcaleka Zingakwamkela zikuphahle,

Zikuwonge zikombese kwakho, Uzube yingub’ esizwe nalapho uye khona,

Uzube sisinyanya esiqavileyo nesihlakaniphileyo.

Ukhanyiso lwakho lungunaphakade kuthi, Xa ifikil’impundulu engukufa Yafika yahlaba ngekrele, Ikrele elilolwe macala, Bekungekho nto singayenza. Aaah Ngubesizwe!