Uvimba wemibongo

Ndizungul’ impumelelo,

Ndifuna kuzaliseke iphupha,

Ndiselekezele ekukhanyeni,

Andichaselanga ntonje ndizimele mgama, Ndipheni imfihlelo yobulumko,

Nongeze nentwana yenzondenzelelo,

Nichathaze nesuntswana lentobeko,

Nombese ngengubo yomonde.

Lid’ithuba ndinkqonkqoza,

Kade ndimil’ emnyango ndingavulelwa,

Simil’ isabhujazana asiphel’ mandla, Siyaququzela siyagqoloda,

Sixel’inkabi yamathafa.

Ndingqongwe zizihlwele,

Ndiphahlwe zingqondi,

Ndisekelwe ngoongqondondo,

Ndayame ngezihlobo nabahlobo.

Yonk’int’inexesha layo,

Elam lixhatshwe ngutoki,

Minyaka iyaqingqitha,

Ndinkqonkqoza ngengqeqesho nobuciko,

Ndinkqonkqoza ngengqiqo nethemba,

Umzuzu nomzuzu endingawusebenzisanga Uyandikhalela,

Kunkenteza igama elithi”Mpumelelo”Umnqantsa ude wanomvambo.

Mawaqhawuke amakhamandela obumnyama,

Mabuded’ ubumnyama kuvel’ ukukhanya,

Khanyisani manyang’akowethu,

Yenzani ngenceba milowo yakokwethu,

Ndiyanicela ndinicenga,

Ndiyanibonga ndinibongoza,

Ukukhanya kuvele ngempondo,

Akukubi kangako.

Akuthethi mna kuthetha intlungu,

Akukhalazi mna kukhalaza ingaphakathi,

Ayindim ozibikayo lusiba lwam,

Kade ndihlahlamba,

Kudala ndihlabelela ngomhlabelo wasemazulwini,

Kudala ndibhala, iimpendulo azibuyi,

Kungoku ndizityand’igila.

Ubuciko bam mabuchukumise izazela,

Ukuhlakanipha kwam makungathundez’ubhityo Ilanga liyanditshonela,

Baphi na abantliziy’ezinyulu?

Baphi abangxowa zintofontofo? Ndixhathise ngoThixo kwizicwangciso zengomso.

Ndisityalile isitiya ndasinkcenkceshela,

Ndasinkcenkceshela de ndasihlakulela,

Ndasihlakulela de savuthwa,

Savuthwa saba nesivuno,

Isivuno esincumisayo,

Nale mbiza ndiyibekil’eziko,

Ndayipheka ndimana ndiyibonda, Ndayibonda ndimana ukungcamla, Ndingcamle ndiyibasela,

Ndayibasela ndiyikhwezela,

Yavuthwa de yabhadla,

Ibhadlile ngoku iinjoli ziqubudile,

Mazidekwe izithebe ivuthiwe,

Singekakhothi amaphini.