Uvimba wemibongo

Amaqobokazana angalal’endleleni yazini kunyembelekile,

Ndlezana zezwe lakowethu,

Siyazingca ngani mawasakazi,

Int’ezibamb’imela ngobukhali bayo,

Zanikela ngobomi bazo koontamolukhuni zingakhathalele kuthenjwa, Zafung’azajika namhla ngembandezelo, Iimazi ezimibel’ibhongxileyo ezincancisa umntwana esemhlana, Ndithi huntshu! zintsengwanekazi.

Ngaphandle kwembokodo isizwe asiyonto, Ngaphandle kwala madelakufa ngesisathe qhiwu amapasi, Ngaphandle kwembokodo ngesisantyumpantyumpek’ entluphekweni, Igalelo lenu linefuthe ningapheli mandla, Ngaphandle kwenu ngesisabhukuda ebumnyameni, Ndinothulela umnqwazi maqhawekazi, Ngokufunga ningajiki noba sekukubi, Nafunzel’ edabini niphakamis’ inqindi, Nazenz’ idini ningajonge nzuzo.

Nivuziw’ ezantsi emhlabeni,

Nivuziwe naphezul’ emazulwini,

Nivuziwe nkalo zonke zeli lomdibaniso, Ningaphel’amandla ngenxa yezilingo, Zahamb’ intokazi zabuya nodumo, Zisilwela ilungelo lomntu ondim, Namhlanje siyanombesa ngokuzingca,

Sinithwesa isithsaba sokuzingca ngobunina.

Intliziyo yembokodo yophuka okomzuzwana, Livuke libuye lizivuthulule, Liland’ekhondweni okwebhaku, Inxaxheba eyathathwa ngumfazi inesidima, Masilihloniphe kwaye silihlonele inina, Kungapheleli nje kule nyanga , Kodwa imihla yonke yokudla kwab’ ubomi, Kunikwe uzuko nakwabo baleleyo, Imbokodo ayibhokodi kusekwangoko.