Uvimba Wemibongo

Andithambisanga mlomo wam ngasiqholo,

Ndingenzanga ngeyeza kananjalo,

Ndithakathwe ngosiba nephepha,

Ndathweswa ngobugqi obohlukileyo, Bokuthetha ngabaphantsi nabahleliyo,

Ndanikw’ amandla yimilowo nezinyanya,

Ndakhanyiselwa emaphupheni ,

Ndavuma ndathi ndiyakusondla isizwe esilambileyo nesinxaniweyo,

Esinxanelwe ulwazi ngolwimi lwenkobe.

Kungako ndisithi,

Aaaaah! Dalibhunga! Wena wakwaMandela,

Ufaf’ olude olunengqond’ ephangaleleyo,

Intwan’eyakhanyisela isizwe esasifathula ebumnyameni, Waqhumisa ngesiqhumiso esinevumba lentyantyambo yobumbano, Yena wagwetyelwa ukutheth’ inyaniso,

Wahlal’ esiseleni eqamele ngenqindi iiminyaka ngeminyaka,

Wahlala ngenjongo yokukhulul’ isizwe engakhathalele kuthenjwa.

Akazange athengise ngesizwe ezizweni,

Uthandekile wathembeka esizweni kwade kwangumzuzu wokugqibela,

Waland’ilizwe elaliselimka ngesikhephe walibuyisela kubanikazi, Sithi huntshuu kulo ithole leduna,

Sakuhlala simbulela uThixo ngaye,

Ngokusizisela inkululeko eyithe xhakamfu ngezandla zozibini. Saqala ngaye ukubon’ uMongameli omnyama,

Kwaba kukosulwa kwentongo noluchwe,

Wasongul’ inkungu eyayisigubungel’emehlweni,

Kwatsho kwavel’ukukhanya,

Laphum’ ilanga mhla wathi cakatha umcondo wakhe ngaphandle kwesisele,

Sadloba saxel’amathole ukubuya koonina emadlelweni, Sadloba sadlokova sazidla , Sidlobel’ ukuyek’ ukudlokoviswa ngabo babesintlokothisa,

Yena watshata nenyaniso nobulungisa,

Wafunga wangajiki noba sekukubi.

UMvezo owaveza yena awuvezelanga isizwana sabaThembu kuphela, Wavezela wonke ophila kweli loMzantsi weAfrika,

Igqwetha elakwazi ugqweth’ ingqondo zamabhulu ayeqethukis’isizwe, Ibanjwa elabamb’ imbambano mhla sakhelwa amabholo,

Weza nayo kwedini kaNonqaphi lenkululeko ungajonganga nzuzo, Mhla amahlosi ayehlasela wabonakala esebenzisa ubuhlakani nokuhlakanipha,

Wawashiy’ebamb’ongezantsi esithi “le ndedeba liQhawe maliyekwe liqhawule amakhamandela namatyathanga engcinezelo.”

‘Salila sazonda mhla yakhotham’ inkonyana yohlanga,

Sathi kazi soba ngabakabani na kweli lizwe loohlohlesakhe?

Salila sangabi nakuthuthuzeleka xa sishiywa lithemba lamathemba ,

Sathi kazi sohlangulwa ngubani kweli lizwe loobholele’ ecaleni? Isingqala esashiya siqhawukelwe zingqambu,

Kodwa sinethemba lokuba uyakuba liliso nakwelesithathu izulu.

Ze niwagade amathamb’ eqhawe lesizwe apho alele khona baThembu, Senisiphathe ngobunono isithsaba sengqanga nina bakwaMadiba,

Zenisilondoloze isidlokolo sengqwele yakwaSophitsho, Waluphakamis’ uphondo kwaphephezel’ umoya woxolo,

Ndithi yinjoli eyajola kwizibaya zentlangazonke,

Yabek’izithebe ngokulingana kwaxola zonk’ izizwe,

Inkunz’eyagquba kwizibaya zenkululeko kwanga qhuma thuli,

Igqish’elaboph’ amanxeba isizwe silimele.

Wanga umphefumlo wakho ungaphumla ngoxolo kwelozwe , Usikhanyisele ngokhanyiso lwanaphakade, Usiphefumlelele ngomoya woxolo, De sibuye sibonane.