Uvimba wemibongo

Ndinosizi novelwano, Ndibuhlungu kwaye ndidandathekile, Ndiyingxwelerha emphefumlweni, Ndinyembezana intliziyo isukile esihlalweni, Ndinombono ongaphumiyo engqondweni yam, Umbono ombi, umbono obalekis’ igazi, Ukubhukuleka kwaloo bhasi naloo mthwalo, Kuzizijwili nezikhalo, bambi ihamba ibatyekeza.

Ngathi ndiyasiva eso sikhalo sitsho kabuhlungu, Isikhalo esilusizi samaxhego namaxhegwazana, Isikhalo seentsana nesabazali , Umbono ongaphumiyo engqondweni, Wakucinga iinyembezi zinqamleza umbombo, Xa kunje kwisizwe kubekisela phi kwizihlobo nezalamane?

Namhlanje sinamakhaya aza kuvalwa, Namhlanje sinabantwana abaza kubizwa ngeenkedama, Namhlanje sinabantwana abaza kushiyeka beziintloko zamakhaya, Sinabantwana abajong’ enkalweni abalindele abazali babo babuye edolophini, Imeko elolu hlobo ayiqheleki kwaye ayikholeleki, Engqondweni yam ngathi liphupha, Ubuphi Thixo ngesi sihlandlo?

Awukh’umthandazo ongabuyisa umphefumlo, Awukh’umthandazo ongaxolisa iintliziyo ezityumkileyo, Awukho nomthandazo ongoxutha le ntlungu, Awukho umthandazo ongathandazwa ngoku sekonakele, Makube kuyagqibelisa ukwehla kwesehlo esinje, Maziqalekiswe izehlo ezikumila kunje, Mazikhutshwe izithuthi ezingakulungelanga ukuba sendleleni, Makungathengiswa ngempilo zabantu ngokunyoluka, Mazilungiswe iindlela ezisemagolokongxweni, Sonke sifanelwe yimpilo engcono.

Isuke yaxhaphaka into yengozi ezisezilalini, Kutatazelwe ngexesha lesiganeko, Kubuye kuthuleke ngathi akwenzekanga nto , Isono sabafi kukuba ngabakuCentane? Isono sabafi kukungakwazi ukuzithethela? Isono sezo ngxwelerha kukuba ngabasezilalini? Baphi ababekwe ukuba babe yimilowo yabo bangakwazi kuzithethela?

Zahamb’ iinkonde neenkondekazi zingabhungisanga, Loo miphefumlo ikhatshwa sisikhalo imkile, Hambani bakhonzi elo zwe lelenu, Yanga imiphefumlo yenu ingafumana ukuphumla, Nibe noxolo nothando sikhala kunye neentsapho zenu, Kwanga ukulala kwenu kungachukumisa izazela zeenkokheli zethu, Igazi lenu ze libe nomvuka , Lithethe kwiintliziyo eziqinileyo.