Uvimba wemibongo

Akulaleki xa ungenamali Ngaphandle kwayo asiyonto, Ngaphandle kwayo akukho ukuthula, Ngaphandle kwayo ubomi abuyonto, Bathi imali nguSathana, Kutheni ukuze ibenguSathana? Akho namnye ofun’uSathana ebomini bakhe, Ngubani ongasebenzela uSathana? Ngubani ongagcina uSathana etasini yakhe? Xa inguSathana ingasiwa kwantshabalala nje? Mayibhangiswe itshatyalaliswe xa kunjalo, Mayithandazelwe iphele.

Imali yimbangi yesono, Ingaba kunjalo ngenene? Sekunjenje kungenxa yemali, Wonakele umhlaba yimali, Ingumdali wengxabano imali, Noxa kunjalo yingxaki efunekayo, Imali limenemene kanti ikwangumthelekisi, Imali ngunozala wesono,imali ngumphilisi, Sekunjenjenje yile mali ndini.

Imali liwexuwexu, imali limenemene, Imali liphixiphixi,imali ngumthelekisi, Imali ngumakhi,imali ikwangumhlanganisi, Imali ngumchithi wemitshato, Imali ngumakhi wemizi ezingqili, Kwale mali inye ingunozala weentsizi, Noxa kunjalo imali yingxaki efunekayo.

Silala siphenduka, siwa sivuka, Sivuka ngenj’ixukuxa, sibuye ngolwemivundla, Singen’emathunjini omhlaba, Sibek’impilo zethu esichengeni, Unobangela yile mali ndini, Imali ifana nomfazi yingxaki efunekayo.

Iqhosha alinamthunja, Awunakulithungela nasedyasini, Ityhosha ayisindi noba seyininzi, Koko ifunisa eninzi, Imali ayidiki, imali ayidini, “IMAL’IYASETYENZELWA AKUSI IKHONA AYILOLUCHWE” Imali ayityalwa ayinafusi, Imali ithandwa ngumntu wonke, Imali inomtsalane kodwa ayibukeki, IMALI YINGXAKI EFUNEKAYO.