UVodacom uthembisa unxibelelwano olungcono

Nanje ngoko sele iqalile ingxokolo nengxinano yexesha lokuphela konyaka, inkampani yonxibelelwano iVodacom ithembisa ukuba izakumelana nale meko.

Abantu abaphuma kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe loMzantsi Afrika baqalile ukutyelela amakhaya wabo. Ukanti bakho nabatyeleli abahambela iindawo abazithandayo zelizwe besiya kuchitha iiholide zehlobo.

UZakhele Jiyane ngumphathi wenkampani yakwaVodacom eMpuma Koloni, ucacisa ngesicwangciso sabo esijoliswe ukunika abantu unxibelelwano.

“Kwezi nyanga zimbalwa zigqithileyo uVodacom eMpuma Koloni wenze iinzame zokuqinisekisa ukuba unxibelelwano aluphazamiseki, abantu bathetha nezihlobo zabo ngaphandle kweengxaki,” kutsho uJiyane.

Le nkampani ivuselele amaziko amathandathu azakunika iinkonzo zonxibelelwano kwezona ndawo zisemaphandleni weMpuma Koloni.

“Sele sifake unxibelelwano olutsha kwiilali eziquka uMhlanga eMalahleni, Komani, Tafalofefe,Taleni, eMonti, Motherwell nakwezinye iindawo ebezidinga ukunikwa iinkonzo ezisemgangathweni,” kutsho uJiyane.

Ngaphandle kokuvuselela amaziko amadala onxibelelwano, kwakhiwa amanye amatsha kwiphondo ngokubanzi, kutsho uJiyane.

“Nanje ngoko kungayeki ukucima kombane kuzwelonke, sichithe imali ngelizama ukuqinisekisa ukuba umbane kwiipali zethu awucimi, ngoko ke luyakuhlala luqhubeka unxibelelwano,” kucacisa uJiyane.

Ngamaziko alishumi elinesihlanu afakelwe iibhethri ezintsha ngelizama ukuqinisekisa ukuba azicimi iinkonzo zokunxibelelwano.

“Kule nyanga kuphela, zilishumi elinethoba iibhethri ezithathiweyo, kodwa sele sizibuyisele, kusekho ezilikhulu iibhethri esizimisele ukuzifaka kwiphondo ngokubanzi,” kutsho uJiyane.

Ukubiwa kwezinto nokuqhekezwa kwamaziko akwaVodacom yeyona ngxaki iphambili ephazamisa umsebenzi weVodacom. “Senza konke esinako ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu bafumana inkonzo engaphazamisekiyo, ukuze batye iiholide zabo ngaphandle kwengxaki,” uhambisa atsho uJiyane.

Ngamakhulu amahlanu ezigidi zeerandi imali etyalwe nguVodacom ukuzama ukuqinisekisa ukuba iyaphucuka inkonzo yonxibelelwano.

“Le nkcitho siyenza ngeenjongo zokuqinisekisa ukuba sinika imbeko kubathengi, injongo kukubagcina bonwabile kwanokufumana abathengi abatsha,” uthethe watsho uJiyane.