UVodacom uyalelwe ukuba abhatale uMakate iR29 billion

Indoda eyeza necebo lenkonza yePlease Call Me uKenneth Nkosana Makate.

INkundla ePhakamileyo yeziBheno eMzantsi Afrika iyalele iVodacom ukuba ihlawule uKenneth Nkosana Makate iR29-billion nangaphezulu ngokuba ngunobangela wale nkonzo ethi Please Call Me.

Amaxwebhu enkundla, abonwe yiMyBroadband, abonisa ukuba iNkundla ePhakamileyo iyalele iVodacom ukuba ihlawule uMakate phakathi kweR28,99-billion ukuya kwiR55,37-billion.

Ngokwesigwebo seNkundla ePhakamileyo, uMakate unelungelo lokuhlawulwa i5% ukuya kwi7,5% yengeniso yooPlease Call Me ukusuka kwinyanga yoKwindla ka2001 ukuya kumhla wesigwebo, kunye nenzala.

IMyBroadband ifumene yaza yashwankathela iiprojekthi zeVodacom kwaye yaqikelela ingeniso yeR194,8-billion eveliswe yinkonzo yePlease Call Me kwiminyaka elishumi elinesibhozo (18). Ubalo lubandakanya inani lemiyalezo yePlease Call Me ethunyelwe ngeli xesha, izinga lempumelelo yooPlease Call Me, kunye nobude bexesha lokufowuna kunye nengeniso.

Iyonke ingeniso esuka kwinkonzo yePlease Call Me yiR273,39-billion, ethatyathwe kuqikelelo lweModel 9A lwe15% yesabelo sengeniso, inkonzo yeRecharge Me, kunye nemali eyongezelelweyo evela kwintengiso yePlease Call Me. Kukwakho nenani eliqikelelwayo lengeniso eyenziwe ngaphandle koMzantsi Afrika.

UMakate uze necebo lePlease Call Me ngethuba esebenza njengomgcini-zincwadi oqeqeshwayo kwaVodacom ngo2000.

UMakate kunye nabantu bakwaVodacom bebequqa ezinkundleni ukuze bafikelele kwimbuyekezo emfaneleyo.

Ekugqibeleni iNkundla yoMgaqo-siseko yavumelana noMakate ngo2016 yaze yayalela iVodacom ukuba ithethe naye ngembuyekezo efanelekileyo.

IVodacom yabeka etafileni iR47-million yokubuyekeza uMakate, kodwa wasikhaba eso sicelo, esithi iVodacom imtyala imali emalunga neR9-billion.

INkundla ePhakamileyo yasePitoli yavuma ukuba le mali ibekwe etafileni ayanelanga kwaye yabuyisela lo mba kwabakaVodacom ukuze beze nembuyekezo engcono.

Emva koko uMakate waba ngundaba-mlonyeni kumakhasi onxibelelwano, abaninzi bemtyhola ngokuba nentliziyo ende nokungabi nambulelo, besithi makavele amkele le R47-million ayinikwa yiVodacom.