UWele ubuyele kwi-ANC

Obesakuba lilungu lepalamente kundlunkulu wephondo phantsi kombutho iEFF uThemba Wele, nowagxothwa ngumbutho weEFF wamkelwe ngokusesikweni ngumbutho olawulayo iAfrican National Congress izolo.

Emva kokugxothwa kwakhe yiEFF, uWele wathabatha iEFF wayisa kwiinkundla zomthetho, ilinge elingazange liphumelele. Eyona nto awayeyigxothelwa uWele, ngokokutsho kwakhe, kukubuza ngemeko yezimali yeEFF.

Ngethuba egxothwa yiEFF, uWele wayeyinkokeli yalo mbutho eMpuma Koloni. Sele esuka kuba yinkokeli kwikhaba lolutsha leANC.

Amalungu eANC aquka uMlibo Qoboshiyane kwakunye noNcedo Kumbaca oyinkokeli yalo mbutho eBuffalo City athe, ayayamkela le nkokeli yolutsha. Kusenjalo iANC ikwamkele namanye amalungu asuka kwiEFF kule ngingqi.

UQoboshiyane uthe: “Siya yibopha imbumba yeANC. La malungu eEFF ebefudula ekumbutho wethu ngaphambili. Sithi ke amkelekile kwikhaya lawo.”