UWinnie wayengqusha eQunu

UNosinala Mandela noNomnqazelo Mandela kwikhaya labo eQunu

UKUBHUBHA kukaNosekeni Mandela, umama wowayesakuba nguMongameli weli uNelson Mandela, kwabangela ukuba uWinnie Madikizela-Mandela angabonwa njengetshantliziyo lomzabalazo kuphela, koko njengomakoti oyaziyo imisebenzi yasezilalini.

UNosekeni wasweleka ngonyaka ka1968, iminyaka elishumi emva kokuba uMadikizela-Mandela etshate noMadiba.

“Ukubhubha kukamazala wakhe (Nosekeni), uMaNgutyana wayephakathi kwabanye abatshakazi engqusha, ukubonisa uhlobo lomntu ebenguye eluntwini,” kutsho intombi yakwaMadiba eQunu, uNomnqazelo Mandela.

“Ebengumntu onobubele, esoloko ethethela phantsi futhi engenampakamo. Ngoku azokukhulula izila [ekunye noGraca Machel], iimpahla zakhe zezila zazitshiswa ndim lo,” kutsho uNomnqazelo.

Esinye isalamane sakwaMandela, uNosinala Mandela, umchaze uMadikizela-Mandela njengenkosikazi ebinobubele, iwaxabisile amakhosikazi asezilalini.

“Ebencokola kamnandi xa ephakathi kwethu, enoncumo futhi ube ubona ukuba akasenzeleleli, wenza okanye uthetha into ephuma entliziyweni yakhe. Ebekhe adlule apha kuthi xa esiya edolophini,” utshilo uNosinala.

Kule veki, kuqhutywe uthotho lweenkonzo zesikhumbuzo, kukhunjulwa le nkosazana yamaNgutyana, eyazalelwa kwilali iMbhongweni eMbizana.

Iphondo laseMpuma Koloni libambe iinkonzo zesikhumbuzo kwingingqi nengingqi yeli phondo.

NgoLwesibini uMongameli welizwe uCyril Ramaphosa ebekwidolophu yaseMbizana, kwibala iMphuthumi Mafumbatha apho bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yangokusesikweni yephondo.

Isizwe sabaThembu sithi besinqwenela ukuba uMadikizela-Mandela angcwatyelwe “ecaleni kwendoda yakhe uRolihlahla Mandela” eQunu. Isithethi sesi sizwe uNkosi Zwelenqaba Mgudlwa uthe: “Thina simazi njengenkosikazi yabaThembu, kuba ngokwelethu isiko asinayo le nto kuthiwa kukuqhawulwa komtshato.”

UMadikizela-Mandela uza kungcwatyelwa eFourways eRhawutini ngoMgqibelo umhla weshumi elinesine kule nyanga.