Uyakukhunjulwa ngokuthanda abantwana umbhali wesiXhosa

Umbhali wamabali amafutshane abantwana uCebo Solombela nobethanda ukuchitha ixesha nabantwana.

Obengumbhali, imbongi, engumbalisi wamabali, uCebo Solombela (34) uyakukhunjulwa ngokubangumntu wabantu nangokuxabisa ulwimi lwakhe lwesiXhosa, ngokokutsho kosapho lwakhe.

USolombela, oyinzalelwane yaseZazulwana eGcuwa, ubhubhe ngoLwesithathu kwiveki ephelileyo emva kwengulo emfutshane.

Olilungu losapho, uMafuzandile Blues Solombela, encokola neli phephandaba, uthi njengokuba ethetha ngokubhubha kukaCebo apha kwiSolezwe ingathi liphupha kuba ayikangeni ncam eyokuba uthetha ngoCebo ongasekhoyo. Uthi khange bayazi ukuba akanakugqiba noDisemba lo kuba ibingumntu obuthandayo ubomi nangona imingeni ebenayo.

“Sisothukile kakhulu yinto yomntakwethu ayikholeleki. Besisacinga siseza kukhula sonke kodwa oko akwenzekanga. Ewe imingeni kona kona ebenayo asinakuyibalekela kuba ibimkhathaza eyokungade abenomsebenzi osisigxina nangona nje ebeye afumane loo projekthi yexeshana ezikolweni.

Besichitha ixesha elininzi sonke xa sikhona. Ndixakiwe, silahlekelwe kwaye usiqubule kuba ngakhe abonakalise nto nangona besimazi ukuba ukungasebenzi kwakhe kuyamxhalabisa,“ utshilo uSolombela.

Ingxelo ithi uCebo bengumntu owaziwayo kwaye othandwayo nasekuhlaleni, ingumntu obathandayo abantwana nobengamoshi thuba xa ehleli nabo ebanika iincwadi zesiXhosa kufundwe amabali kube mnandi.

UCebo uzigqamise kakhulu kwiincwadi zesiXhosa. Ube ngumbhali wamabali abantwana, ncwadi ezo besele zisetyenziswa kwizikolo zakwaBhaca.

UCebo ebekwanguye nomnye wabaququzeleli beprojekthi yaseRhini eyaziwa ngokuba yiPuku Project, apho abantwana bezikolo abancinci bebenikwa ithuba kukhuphiswano lokufunda iincwadi zesiXhosa kwanokubonga.

Ukwayisebenzele neNelson Mandela Institute for Education and Rural Development njengalowo uphakamisa ulwimi lwesiXhosa ekufundweni nasekubhalweni kwaso, nebijongene nabantwana baseQunu, Mqanduli, Bizana nakwaBhaca.

Ukwayisebenzele neSifunda Kunye eseKeiskammahoek apho waye wazisa into yokufunda, wavula namaqela okumane kuyokufundwa amabali esiXhosa. Indlela yakhe yokuthanda isiXhosa yaqala esemncinci kwisikhululo sosasazo esikwidolophu yakhe eGcuwa iKhanya FM efunda iindaba zesiXhosa.

Incwadi yakhe ithi Isihobe isidlo somphefumlo. Yona inkampani yakhe yokupapasha yiBantu Child Books (PTY) LTD.

Uza kubekwa kwikhaya lakhe koMkhulu eZazulwana eGcuwa ngomhla we17.