Uyalelwe ibheyile owabulala izalamane ngenxa yemali ye-inshorensi

UAgnes Setshwantsho. UMFANEKISO: Tebogo Phakedi

UAgnes Setshwantsho (49) otyholwa ngokubulala izalamane zakhe kuba efuna imali ye-inshorensi yobomi ebhalwe ngamagama abo, akakhange ayifumane ibheyile ngoLwesihlanu. Oku kusemva kokuba evele kwinkundla kamantyi yaseMolopo eMahikeng eMntla Ntshona.

USetshwantsho utyholwa ngokubulala umtshana wakhe, uBonolo Modiseemang, kunye nokubanga malunga nezigidi ezithathu zeerandi (R3 million) kwi-inshorensi egameni likaModiseemang. Wabanjwa ngenyanga yeKhala ka2023 ngezityholo zokubulala, ezimbini zobuqhophololo kunye nelinye lokujongela phantsi umthetho.

Kutyholwa ukuba uSetshwantsho uye wafaka kwi-inshorensi amalungu osapho lwakhe angaphaya kwamashumi amane (40) ukuze akwazi ukufumana imali xa benokubhubha.

Kwisigwebo sayo, inkundla ifumanise ukuba uSetshwantsho usilele ukunika izizathu ezikhethekileyo ezivumela ukuba akhululwe ngebheyile.

Kwi-afidavithi yebheyile yakhe, umtyholwa wathi akakwazi ukufikelela kumayeza akhe eswekile kwaye uye wathintelwa ukuba adibane negqwetha lakhe.

Nangona edize ukuba unezihlobo eBotswana kwaye evuma ukunikezela ngepasi lakhe, inkundla ikwafumanise ukuba umtyholwa ngumntu onokubaleka ayokuzimela endaweni ethile njengoko enazo iindlela zokubaleka.

Umbuso usichasile isicelo sebheyile sikaSetshwantsho.

UHenry Mamothame ophuma kwiGunyabantu lezoTshutshiso (NPA) eMntla Ntshona usamkele isigqibo senkundla.

“Sinombulelo kuba inkundla ivumelene nathi ukuba umtyholwa usilele ukunika izizathu ezikhethekileyo zokuba anikwe ibheyile. Siyavuya kuba inkundla inoluvo olufanayo nolwethu, lokuba umtyholwa usenongalibeki enkundleni kwaye unolwazi lokuba ngoobani amangqina ombuso – nto leyo enokukhokelela ekuphazamisekeni kweli tyala,” utshilo uMamothame.

Kuthiwa uSetshwantsho wanika umtshana wakhe isangweji eyamenza wagula emva koko wabhubha. Umzimba kaModiseemang kamva wagrunjwa engcwabeni kwaye kwaqokelelwa ubungqina obakhokelela ekubeni kubanjwe umakazi wakhe, uSetshwantsho.

Amapolisa aqala ukujonga inani leziganeko zokusweleka ngendlela engaqondakaliyo kolu sapho, kuquka ukubhubha konyana omncinci kaSetshwantso, kwalandela ukubhubha komyeni wakhe nabantwana babo ababini.