Uyangcwatywa umzimba wegqirha elalahleka nonyana kunyaka ophelileyo

Usapho lwakwaMatyolo eNgcamngeni luthi luyavuya kuba bawafumene amathambo womnye wosapho owaduka ngonyaka ophelileyo Umfanekiso: BHEKI RADEBE

Emva konyaka lidukile igqirha lakwaMatyolo kwilali yaseNgcamngeni eDebe Nek kude kufuphi naseQonce, usapho lude labe lufumana ukuxola nokuphumla nanjengoko amathambo eli gqirha uNdoyisile Wellington efumanekile.

Usapho lukaNdoyisile luza kube lumngcwaba ngoMgqibelo ekunye nonkosikazi wakhe uNondzondelelo obhubhe kwiveki ephelileyo ngenxa yokuxhelwa yintlungu yokungade kungcwatywe indoda yakhe ngokokutsho kosapho.

Oku kulandela emva kokuba uNdoyisile (80) ekunye nonyana wakhe uDidima (51) bagqityelwa ngomhla wamashumi amabini anesine kwinyanga yoMdumba kunyaka ophelileyo beyokugrumba amayeza kwihlathi iNtaba kaNdoda kuQoboqobo.

Esi sibini zange sibuye ehlathini kwabuya inja kuphela eyayihambe naso. Unyana yena waye wafumaneka kwinyanga elandelayo ebhaqwa ngabantu ababekhangela iinkomo zabo. Wafunyanwa sele wabhubha ze wangcwatywa lusapho kwikhaya lakhe. Othethela usapho uBonisile Matyo

lo uthi, bayabulela ngoku baza kulala obehlayo ubuthongo kuba uzokuphumla nomphefumlo womkhuluwa wakhe.

UBonisile uthi amathambo kabhuti wakhe abhaqwa kweli hlathi ngomhla weshumi elinesine kwinyanga yeKhala kwakunyaka ophelileyo.

Uthi into eye yalibazisa ukuba ade abe ugqiba unyaka engangcwatywa kukuba bekulindwe iziphumo zencindi yofuzo njengoko wabhaqwa sele ekwimeko embi uNdoyisile.

Uqhuba athi ixhego labhaqwa ngabantwana ababe yokuzingela kodwa intloko ingekho yona. “Okwandenza ukuba ndikholelwe ukuba ngubhuti wam lo yaba zimpahla kuba ndizazi nangona nazo zazisele zimbatshiswe ziimvula.”

Uthi emva kosuku kude kufuphi nendawo ekwabhaqwa kuyo amathambo kaNdoyisile, wabhaqa intloko yakhe ithe qelele kunomzimba, wabe uyaphelela ubhuti wakhe.

UNomalizo (51) umafungwashe kaNdoyisile, uthi baziva buhlungu ngokushiywa ngabazali kodwa kunjalo banawo nombulelo wokuba amathambo katata wabo ebhaqekile.

“Sizokwazi ngoku nolikhomba ingcwaba lakhe kwaye naye akwazi ukulala ngoxolo.”

Usapho luthi lubulela nakubani othe wancedisa ekukhangeleni la magqirha.