Uye eTruFM umsasazi weUCR

Yolanda Kambile

“Amaphupha ayafezekiseka xa ukholelwa kwaye usebenza nzima.” Lawo ngamazwi womsasazi kwanombhexeshi weendaba kwiUnitra Community Radio, uYolanda Kambile (29).

UKambile uqale ngomhla wokuqala kuTshazimpuzi eTruFM. UKambile uyinzalelwane yaseCala kwilali yaseMtyatya eMpuma Koloni.

Usebenze kwiUCR efunda iindaba zesiXhosa kwakunye nesiNgesi, ekwanguye nombhexeshi wenkqubondaba uZithethwa sithi, usebenze kwesi sikhululo sasekuhlaleni iminyaka emithathu phambi kokuba awelwe ngumqa esandleni wokuwelela kwisikhululo esikhulu njengeTruFM.

“Intliziyo yam idada emafutheni, bendingakhange ndiyicinge okokuba le ntsikelelo ingafika kwangoko kangaka, akwaba umama wam nobe yintsika kum ebesaphila ukuze ndizibhiyozele naye ezi ndaba ngoba yimithandazo yakhe le kwaye isasebenza noxa engasekho.” Uqhubeka athi umama wakhe, nothe wasweleka ngonyaka ka2017, nobe ngumsebenzi wasemakhitshini uyaziqhenya kakhulu ngaye ngoba wazama ukuba afumane ubom obungcono noxa wayengathathi ntweni.

UKambile ukhuthaza abantu abatsha okokuba bangawancami amaphupha abo kuba naye zange akhe acinge ukuba angaze abe ungena kweli nqanaba xeshikweni esebenza kwivenkile eGoli emva kokugqiba isikolo, kwaye uthi kwakungekho lula kakhulu ngelo lixa kwaye nekamva lalimfiliba.

“Ubom babunzima eGoli ngexesha ndandisekholejini. Umama wam kwakufuneka agqibe ilali ehamba eboleka imali yokuba ndikhwele, esokola kunzima, ndandikhala yonke imihla xa ndimbona de ngamanye amaxesha ndingatsho xa kukho into endiyidingayo ngoba kwakundihlukumeza ukubona ewa evuka ezamela unyana wakhe ondim, kwaye wayelixhasa iphupha lam lokuba yintatheli,” utsho uKambile.

Lo mfana waseMaQwathini uthi ukhule emamela abafundi beendaba zeSABC abafana noThobile Madlakane, Siphiwo Dumeko, Fikile Lubisi, Lindani Bhekwa nabanye oomakhwekhwetha beendaba. Uthi ubulela intsebenziswano nothando alufumene kubaphathi kunye nesikhululo iUnitra Community Radio ukusukela ngonyaka ka2016. Ukanti uKambile ulandela ezinyaweni zogxa wakhe uBaphilise Manduluka noqale kuMhlobo Wenene FM kweyeDwarha kunyaka ophelileyo.