Uyekile ukuqhuba unoteksi waseDelft owoyika ukufa!

EKAPA: UMLO woonoteksi ogqubayo osele usube imiphefumlo emibini washiya nabanye ababini bonzakele, erenkini yaseDelft, ubangele ukuba abeke phantsi iintambo njengomqhubi omnye unoteksi nanjengoko esoyikisela ubomi bakhe.

Lo mlo ubangelwa kukuxambulisana ngelungelo lokuthutha kwirenki yaseEindhoven eDelft waqala kwiveki edlulileyo. Usihlalo weCape Amalgamated Taxi Association (Cata) uVictor Wiwi uthe le mpalalogazi ibangelwa ngabantu abasandul’ukuthenga iiteksi.

“Bathi bakugqiba ukuthenga ezi teksi zabo bafune ukuthimba irenki. Batyeshela imigaqo yamaphephamvume. Bazixelela ukuba baza kuthutha nokuba kukweyiphi na indlela ngelo xesha bafuna ngalo. Kanti akunjalo, kusetyenzwa ngepermit erenkini. Ngabo aba babangela sibe kulo mlo,” utshilo.

Lo noteksi uyekileyo nongafunanga ukuchazwa nanjengoko esoyikisela ubomi bakhe, uthe: “Yho! Imbi into eqhubeka pha. Ungafa nanini kula renki. Kudutyulwe umnikazi weteksi ebendiyiqhuba wabhubha ngoLwesihlanu. Ndingubani mna xa kunokubulawa umnikazi weteksi? Ndixolele ukungaphangeli nangona ndinabantwana.”

Uxelele I’solezwe erenkini yasedolophini ukuba uzokucela umsebenzi khona, efunga esithi “andisoze ndiphinde ndiyokuqhuba eDelft.”

Ekuqaleni kwale veki bekukhala ibhungane kwiirenki zale ngingqi ngelixa bebeye kwisikhululo samapolisa oonoteksi beyokucela ukhuseleko.

Umphathiswa wezothutho kweli phondo uDonald Grant useke iqela eliza kuphanda ngobundlobongela eziteksini.

Isithethi samapolisa uFC van Wyk uthe kuphandwa amatyala amabini okubulala nelokuzama ukubulala: “Amapolisa aseDelft axelelwa ukuba kuyadutyulwana erenkini ngoLwesihlanu. Bafika kusweleke indoda eneminyaka engama35 nenye eneminyaka engama40 ngelo xesha babe bonzakele abanye ababini. Sisasaze amapolisa amaninzi arhangqe irenki nakwindlela zonke,” utshilo.

Azihambi iiteksi kule ngingqi kwaye amapolisa ecandelo lokuzisa ucwangco ebantwini asaqwalasela imeko de imeko ibuyele esiqhelweni, utshilo uVan Wyk.

Onolwazi ngezi ziganeko uyacelwa ukuba atsalele umnxeba amapolisa aseDelft ku021 954 9000 okanye abakwaCrime Stop ku08600 10111.