UYengeni ucula eOpera House

ULisa Yengeni Umfanekiso: Uthunyelwe

Liza kutshila likhuph’ into ngomlomo kwiqonga laseOpera House igqiyazana laseBhayi.

Eli ziko lolonwabo nobugcisa lithi uLisa Yengeni oyinzalelwane yesi sixeko ngumlonji ocula ngelizwi lesuprano owaqalisa ukuntyiloza ngethuba waye selula.

ULisa uza kucula kwisizini yomculo weJazz ebizwa ngokuba yiOpera House AfroJazz Sundays ngentsimbi yesihlanu ngeCawa.

Le talente yagqama ngakumbi ngethuba waye sesesikolweni apho wayekhuthazwa ngutitshala wakhe emfaka kukhuphiswano lemiculo.

“Uhambo lwale ntombazana emculweni lwaya luqhubela phambili yade ngonyaka ka2002 yangenela iqela labathandathu elalicula iAccapella nelalisaziwa ngokuba yiVocal Blend. Ngethuba wayekulo lavelisa amacwecwe amabini iNgobani aba neGam’ elihle ngonyaka ka2009. ULisa uligqibe lonke ilizwe ehamba neli qela,” utshilo uCingiwe Skosana osisithethi seli ziko.

Uhambise wathi ngonyaka ka2015 le nzwakazi yaba yintakazana phakathi koojobela ngethuba yajoyina iqela labathathu iLegato SA elajijisana ngendawo ephambili namanye amaqela kukhuphiswano lamazwe ngamazwe eAcapella elalibizwa ngokuba yiSing off SA.

Uqhube wathi akazibuli ukuza konwabisa abathandi bomculo kwiqonga labo kuba ukhe wacula kwiikhonsathi zabo, watsho esithi sel’esuka kwabelana namagqala eAcapella iLadysmith Black Mambazo kumnyhadala owaziwa ngokuba yiEbubeleni ngonyaka ka2015.

UYengeni uculile kumsitho wonikezelo ngeembasa zomculo owaziwa ngokuba ziNACMA owawubanjelwe kwisakhiwo iICC esabelana ngeqonga noomangangendlovu emculweni ooDr Malinga, Bucie, Kwesta, Dj Melon – waza yena neqela lakhe iLegato bafakwa ekhwapheni nguZakes Bantwini owabaculisa kwingoma yakhe ethi African Queen kwicwecwe elithi Love.

Kungoku nje uLisa nguzimelegeqe esebenza neqela lakhe iLife in Music.