UYongama uzakukhupha icwecwe lakhe elitsha

UYongama Mrwetyana oyimvumi yomculo weGospelUMFANEKISO: UTHUNYELWE

Imvumi yomculo wokholo esakhulayo yaseMthatha uYongama Mrhwetyana, 21 uzakukhupha icwecwe elitsha elineengoma ezilishumi elinesixhenxe.

Icwecwe lale mvumi lithi “Elodinga Lamadinga” kwaye ezinye zeengoma zakhe uzicula ngesiVenda neSesotho kwakunye nesiXhosa sakhe. Eli licwecwe lesihlanu kule mvumi isaze ngobuso.

“Kokokuqala ngqa oko ndaqalisa ukuvangela ngegospile ndixuba nezinye iilwimi xa ndiculayo. Ngokufaka ezinye iilwimi ndifuna ukukhula kwaye kwande nobuhlobo bam kolunye uhlanga,” utshilo uMrhwetyana.

Le mvumi sithetha nje ikwiphondo laseRhawutini ukuyokugqibezela nokuthengiswa icwecwe layo. UMrhwetyana usebenzisana neemvumi ezifana noBuhle Nhlangulela kwakunye noMxolisi Mbetha baseMpumalanga.

Ngomhla weshumi elinesibhozo kule nyanga, uMrhwetyana uzakube esungula icwecwe lakhe ngokusesikweni eMthatha. Eli cwecwe liza kufumaneka ezivenkileni ekupheleni kwale nyanga sikuyo. Uthi iphupha lakhe kulo nyaka sikuwo kukuvula eyakhe inkampani yokushicilela nokumaneja ezinye iimvumi. Kule minyaka yakhe esemculweni uMrhwetyana seke wachongwa kwiECMAS kunyaka ophelileyo.