Uza kubanjwa ongayanga kuhlaziya umpu!

Amapolisa ephondo leMpuma Koloni abongoza ekubeni abo bane mipu kubo bayo kuhlaziya imipu yabo benyanzeliswa ngokuphantsi komthetho:

( Fire Control Act 60 ka2000).

Injongo yalo mthetho (FCA 60 ka2000) kukuseka inkqubo yolawulo olubanzi lwemipu nesebenzayo eya kuthi iphucule ulawulo nokunyanzeliswa komthetho.

Ngokwengxelo yakutsha nje ephuma kuWarrant Officer Hazel Mqala, kubanjwe indoda emva kokuba iye yafunyaniswa yinkundla ukuba inetyala ngenxa yokungayi ukuyo kuhlaziya impepha zompu wayo kwange xesha.

Iye yanikwa isigwebo seminyaka emibini ingaphakathi entolongweni okanye ihlawule umdliwo ongange R10 000 00.

“Sibongoza uluntu ekubeni luyo kuhlaziya iimpepha zemipu yalo zingekapheli iintsuku ezingamashumi alithoba (90). Ngokwemiqathango yecandelo 24 lalo mthetho, umntu ubophelelekile ekubeni ayo kuhlaziya kuba liza kuphelelwa ixesha umntu adibane nengalo yomthetho,” utshilo uMqala.

Ngokolwazi oluthe vetshe ungatyelela kwisikhululo samapolisa esikufutshane nawe uyokuhlaziya okanye uwatsalele.

Lo ngumyalezo ophuma kumapolisa ephondo leMpuma Koloni.

abongile.ginya@inl.co.za