Uza kuvotela ubuso okanye ubuntu?

Umhla wesibhozo kule nyanga izayo kaCanzibe ubekiwe, ubekelwe bucala njengomhla wovoto.

Abemi bonke boMzantsi Afrika, mbombo zone zezwe lakowethu, baza kube beyimiqodi kulo migca mide, ngamnye kubo enemincili novalo ngaxesha linye, belindele elo thuba lokufotwa kweminwe yabo ngamagosa eKomishini eZimeleyo yoloNyulo, kuchokozwe ubhontsi ngeinki ethatha ixesha ukusuka, umntu angene ekhusini, abeke uphawu * -X ecaleni kwaloo nkokheli yombutho acinga ukuba ingazifezekisa izidingo zakhe njengomvoti nanjengommi welizwe elithwaxwa yindlala, urhwaphilizo, ubusela, ubugebenga, ubudlwengu nobuxoki.

Xa ndiphulaphule koonomathotholo nakwiingxoxo zikamabonakude ezandulela unyulo nevoti, kuthi xa kuthetha iinkokheli zemibutho eyahlukeneyo, zibeka elubala imigomo eza kulandelwa yimibutho abaziinkokheli zayo, uve abo baphulaphuleyo nabo babukeleyo bevumelana ngazwi linye besithi, “akukho bantu baxoka ukogqitha iinkokheli zopolitiko.”

Nangona kunjalo ke, obu buxoki boosopolitiki obufana nobeengcuka zambethe iimfele zegusha, ubuqhinga babo obayanyaniswa ngabantu nobuqhophololo bukadyakalashe onkone nobenkalimeva yasentsomini, nobuchongwa ngabantu abunqandi nto ekubeni abemi beli lizwe baphume ngobuninzi babo besiya kuvota.

Kaloku thina mzi ontsundu nokuba sekunyembelekile okanye kusonakala sijongile, siye sizomeleze sizixolise ngelithi, ‘maze singalahli ithemba, kuba kakade ithemba alibulali, koko liyadanisa nje.’

Elo themba lelo lafunyanwa ndim nento kaHlanganise uMbamba mhla sayalwa sibuya esuthwini. Phakathi kwezithethi ezazikho, ubunkokheli obububo yeyona nto kwakugxininiswa kuyo.

Ndikhumbula ubawo uNgxabi into kaSonkqishe, ithetha iyala buyolisa isithi, “makwedini, ningaze niqhube ninxilile, kuba kakade kwale moto niyiqhubayo, linxila lokuqala. Nincede nibe ziinkokheli ezingumzekelo kwiintsapho zenu nakwisizwe sakowenu.”

Kulandele uMngwevu, uNgqayimbana into kaMavela isaleka kobu bunkokheli bububo bebusiza nobawo uNgxabi, wacaphula kumazwi kaJJR Jolobe kula ncwadi yaseLundini loThukela esithi, “Xolani, Vusumzi, bantwana bam naphi na apho nikhoyo, kusukela kwiintsapho zenu, phakathi kwezizalwane nezalamane, kwintlalo yenu, esikolweni, emisebenzini, naphakathi kwezinye izizwe, yazini nto inye, indoda nakuyiphi na imeko yinkokheli, kunjalo nje xa ikhokela kufuneka ibe libhubesi, ibe yingcongolo phezu koThukela.”

La mazwi aqale asisithela noThangana ongusaluka wam kuba kaloku soluke singekabi namajingxeba, sisekrancukrancu noko.

Ethubeni siye samana ukuzibuza, sade sawetyisa ngelithi kanene ibhubesi sisithethantonye sengonyama.

Ingonyama le yinkosi kwanenkokheli yezilwanyana zasendle. Ubunkokheli bayo buqala kumhlambi wayo kuba nanini na, ingonyama awusoze uyibone ihamba yodwa, ihlala ikunye nosapho lwayo okanye umhlambi wayo, ukuze iwukhusele maxa onke kwiintshaba ezinokuhlasela.

Xa sijonga ingcongolo, sisityalo esi esihlala sithambile, sihlala siluhlaza yaka kwinyele yomlambo.

Into emangalisayo ngengcongolo kukuba uthi xa umsinga womlambo uyidudulela ngasekhohlo, ingcongolo ingalwi iphikise, koko nayo igobe kuhle, ilalele ngakweli cala lasekhohlo idudulelwa kulo ngumsinga, ukuze ke xa umsinga ujika uyityhalela ngasekunene, nalapho ithobe, ivume, igobe ityhalelwe ngasekunene.

Ngenxa yoku, ingcongolo ayophuki, ayibuni kwaye ayifi, koko ihlala ikhazimla, iluhlaza, iphephezela kuhle emlanjeni.

Ukuba iinkokheli esiza kuzivotela bezinobuntu, zinothando olunikwa abavoti nabemi ngokufanayo nolo lunikwa iintsapho zazo, ngabula bantu zingengomaxoki angamaqothaqikili angabarhwaphilizi bemali noovimba belizwe, ndiqinisekile ukuba abantu bebeya kuphuma ngobuninzi babo ukuya kuvota.

Ingaba le nkokheli uza kuyivotela uqinisekile ukuba inabo ubuntu?

Ubuntu buhambelana nokucingela, uthando, ukuhamba kunye nabo ubakhokelayo, ukuthetha nokumela inyaniso, ukuncama okwakho ukuze kungalambi mntu, kwanokuqinisekisa ukuba kwilizwe olikhokelayo kugqame umanyano, uxolo, imvisiswano, ukwabelana ngobutyebi kwanokutyala kwimfundo yomntwana wonke nokuba asingowakho.

Ingaba le nkokheli uza kuyivotela uqinisekile ukuba iyafana nebhubesi kusapho lwayo? Ingaba iyafana nengcongolo ukulunga nokunyamezela?

Ndithi kuwe mvoti, phanda wazi ngcono ngenkokheli, qiniseka, ukholwe kwaye waneliseke ziimpawu zobuntu kuyo phambi kokuba uyivotele.

Ndiyaphinda, votela iimpawu zobuntu enkokhelini, hayi ubuso bayo nokulukuhlwa zizithembiso ezingamampunge!