Uzabele ngenkani kwintombi yomfazi wakhe

Ojongene netyala lokudlwengula intwazana yomfazi wakhe istep daughter ngamanye, uye waqala ngokuliphika ityala esithi uyatyholwa yile ntwazana kuba ifuna unina wayo abuyelane notata wayo omzalayo. Apha kungethuba bekuqhuba ityala lokudlwengula kwiiNkundla zamaTyala eNgingqi eMaluti.

Le ndoda (31) nengachazwanga igama layo ukukhusela ixhoba igwetywe ubomi ngaphakathi ejele emva kokuba ifunyenwe inetyala lokudlwengula.

Ingxelo ephuma kwisithethi seNPA, uLuxolo Tyali, ithi, ixhoba (13) lalishiywe lodwa ngunina walo ekhayeni labo kwilali iNkosana eMatatiele, ngethuba kungena le ndoda, wabe umama esemgidini.

Iqhuba ithi, ngobusuku bangomhla wama-26 kuDisemba ka2022, ixhoba labiwa bubuthongo lisazibukelele umabonwakude ngethuba evuswa ngutata wakhe enqkonqkoza emnyango ezenza ngathi uhamba nomfazi wakhe babuya emgidini.

UTyali, uthi ukungena kwakhe wangqala kwi ntombi wayidlwengula.

Ixhoba livuke ngentseni laxelela umama walo ukuba kwenzeke ntoni kulo, nelaye lasiwa kwiziko iThuthuzela Care Centre, apho laye lafumana khona uncedo lonyango kwanoluleko ngokwasemphefumlweni.

Ngethuba kuqhuba ityala utata wadiza ukuba uyatyholwa lixhoba kuba lilwela unina abuyelane notata walo olizalayo.

Ubungqina obuye babekwa nguMtshutshisi uLubabalo Msongelwa bubo obuye babangela ukuba iNkundla imfumanise enetyala (utata).

UMlawuli kweeZotshutshiso eMpuma Koloni uBarry Madolo, usamkele esi sigwebo watsho encoma bonke ababandakanyekayo kwicala ngeziphumo zetyala.