UZahara ukhangela omnye uZahara

UZahara ebambe umama wakhe ngesandla kwilali yakowabo iPhumlani eMonti, apho ebeyokukhuthaza ulutsha ngokuba bazimeiele kwizakhono abanazoUMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

Imvumi yomculo weAfro-Pop uZahara uthi umnqweno wakhe kukuba kubekho omnye umntu oqaqamba ngesakhono sakhe ophuma kwilali yakhe iPhumlani eMonti.

UZahara ukuthethe oku ngempela veki kwilali yakhe iPhumlani, apho ulutsha beludibene khona lubonisa izakhono zalo kwezemidlalo, ubugcisa nakumdaniso kwiholo yelali, logama abanye bezalise ibala lezemidlalo.

Ethetha ngenkampani yakhe iZahara Army kulo mnyhadala wesithathu uqhuba nancediswe lisebe lezemidlalo, ubugcisa kwakunye nenkcubeko. Kwiminyaka emibini edlulileyo uthi ebekhupha kuye empokothweni.

“Ngaphandle kokukhumbula ubhuti wam owadutyulwayo enenjongo zokuphuhlisa ulutsha kumdaniso, oku ikwa kukuzama ukuncedisana nabantwana ekubeni bakhule beyazi italente abanayo kwaye bahlale bebumbene.

Abantwana bale mihla ixesha labo balichitha kwiminatha yonxibelelwano, aphele engayazi italente anayo.

Into entle umntwana ayibonayo kukuthweka kwanefashoni yokubukela abantu abanxibe iimpahla ezimela ezimpundu.” utshilo uZahara.

UZahara uthi, naye ukhule ehamba ngeenyawo ukuya esikolweni njengabanye kwaye elamba, awukho omnye umzekelo abanokujonga kuwo ngaphandle kwakhe.

Uthi: “Nokuba ungaselalini, ubephantsi komgodi kodwa ayithethi nto lo nto, xa kufuneka uqaqambile uyaqaqamba phantsi kwezomeko. Ndabona kum ukuba oko kuyenzeka nomnye angakopa nto kum. Koko endikwenzayo mna kukubavulela indlela.” uvale ngelo uZahara.

Abazali bakaZahara utata wakhe kwakunye nomama wakhe bavakalise ukuba bayazidla ngentombi yabo esele ingundaba mlonyeni. Umama wakhe uthe, uvuyela ukuba kwaye kwafika ingcinga eloluhlobo yokuba aphuhlise nabanye akhula nabo abantwana.