Uzakuba mde lo nyaka

Sinombono womfundi obhuqwa yimincili yokuya eyunivesithi, egcwalisa iifomu kulo nyaka uphelileyo, eposa neziphumo zakhe zeyeSilimela (Juni), efumana ileta ethi uzakungena kulo yunivesithi ayikhethileyo. Lo mincili!

Uqale ke unyaka omtsha, unkabi apakishe konke okwakhe, aduduze ngebhasi ezo yure zizizo zokuya kulo yunivesithi. Afike nyani ngosuku lokuqala, eyokubhalisa. Suke kuthi vumbululu iqela labaqhankqalazi besithi #FeesMustFall.

Ukubhalisa kuhlehliselwe olunye usuku okanye enye iveki. Awukafumani nesiqinisekiso sendawo yokuhlala kulo yunivesithi. Kufuneka uhambe ulahleka ukhangelana nesebe lezentlalo yalapho ukuze bakufake kwigumbi de ubhalise kakuhle ngengomso.

Akwaba ibiyintsomi le. Ayiyiyo. Yinto eyenzeka ngoku, pha eRhawutini. Bekumele ukuba abafundi bayabhalisa namhlanje kodwa iqela labaqhankqalazi be #FeesMustFall lusalwa idabi lokuhlawulelwa kwemfundo ephakamileyo. Izolo sibhale ngomphathiswa wezemfundo ephakamileyo esenza isithembiso sokuba imali yokufunda kumaziko emfundo ephakamileyo ayisayi konyuka. Ziindaba ezimnandi ezo. Kodwa ayizizo ncam ezi ndaba zifunwa ngabafundi. Kufunwa imfundo yasimahla Mphathiswa uNzimande. Kufunwa imfundo esimahla.

Into embi ngale nto yeyokuba olu qhankqalazo lwe #FeesMustFall luzakunwenwela nakwezinye iiyunivesithi xa zivula iminyango yokubhalisa. Ingaphinde ibe ngula qhu-saaa onokubangela ukuba abafundi babhalise pha kweyoMdumba (Febhuwari).

Ngexesha sibhala eli phepha lanamhlanje bekuphokoka iingxelo ezithi iYunivesithi yaseWits eRhawutini izise inkampani yokhuseleko ezakulwa aba bafundi bafuna iiyunivesithi zibe simahla. Ngethemba lokuba akuzokonzakala mntu.

Nathi sakuthi ntsho iliso lethu kwiiyunivesithi zakweli phondo lethu, ngethemba lokuba noko bangabhalisa kakuhle (kungabikho ziganeko) abafundi abatsha koomaWSU, Fort Hare, NMMU naseRhodes.

Lo nyaka uqale ngeziganeko neengxelo zocalucalulo, ukubanjwa kwekumkani yabaThembu ngoku singena kwisiqendu soqhankqalazo kwiiyunivesithi… Ingathi uzakuba mde lo nyaka.